Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бујурун, бизим Бирләшмиш Штатлардакы Бејтелә ҝәлин

Бујурун, бизим Бирләшмиш Штатлардакы Бејтелә ҝәлин

«Бејтелә зијарәтимизлә бағлы ҝөзәл хатирәләримиз вар, биз бу хатирәләри һеч вахт унутмајаҹағыг». Бу сөзләри Вануату адасындан олан бир әр-арвад Јеһованын Шаһидләринин Бирләшмиш Штатлардакы Бејтелини зијарәт едәндән сонра демишди. Һәр ил Бејтели зијарәт едән 70 миндән чох адам ејни һиссләри кечирир.

Бәс сиз Бирләшмиш Штатлардакы Бејтелдә олмусунуз? Олмамысынызса, бујурун ҝәлин.

Бејтелин әсас үч бинасында нә ҝөрмәк олар?

Баш идарә, Бруклин, Нју–Јорк. Сизә екскурсија кечирмәләрини хаһиш един. Бу екскурсијада хош хәбәрин бүтүн дүнјада тәблиғинин неҹә тәшкил олундуғуну вә һәјата кечирилдијини өјрәнә биләрсиниз. Орада һәмчинин ики сәрҝи ачылыб. Бу сәрҝиләрә бахмаг үчүн екскурсија рәһбәринә еһтијаҹ јохдур. Сәрҝиләрдән биринин мөвзусу беләдир: «Јеһова Аллаһын адыны дашыјан халг». Бу сәрҝидә Јеһова Аллаһын халгынын биринҹи әсрдән тутмуш бу ҝүнә кими олан тарихи тәсвир олунур. Диҝәр сәрҝинин мөвзусу исә «Мүгәддәс Китаб вә Аллаһын ады» адланыр. Сәрҝидә Мүгәддәс Китабын Аллаһын ады јазылмыш мүхтәлиф тәрҹүмәләри сәрҝиләнир.

Дини тәһсил, Патерсон, Нју–Јорк. Бурада да сизә екскурсија кечирмәләрини хаһиш едә биләрсиниз. Екскурсија вахты бурада кечирилән мәктәбләр барәдә мәлумат алаҹагсыныз, мәсәлән, Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝилад вә Филиал Комитәләринин үзвләри вә Һәјат Јолдашлары үчүн Мәктәб. Орада һәмчинин офисләрдә, мәсәлән, Рәссамлыг вә Аудио/Видео шөбәсиндә, Һүгуг шөбәсиндә вә Хидмәт шөбәсиндә ҝөрүлән иши тәсвир едән стендләрә вә видеолара баха биләрсиниз.

Әдәбијјатларын чапы вә чатдырылмасы, Уолкилл, Нју–Јорк. Мүгәддәс Китабын вә она әсасланан әдәбијјатларын неҹә чап олундуғуну, габлашдырылдығыны вә Бирләшмиш Штатлардакы, Кариб адаларындакы вә дүнјанын диҝәр јерләриндәки јығынҹаглара неҹә ҝөндәрилдијини ҝөрмәк истәјирсинизсә, хаһиш един, сизә екскурсија кечирсинләр.

Бу биналарын һамысына екскурсија етмәк үчүн нә гәдәр вахт тәләб олунур?

Бруклиндәки тикилиләрә екскурсија етмәк үчүн тәхминән 1 саат, Патерсондакына тәхминән 2 саат, Уолкиллдәкинә исә саат јарым вахт тәләб олунур.

Екскурсијаны ким кечирир?

Екскурсијаны Бејтелин мүхтәлиф шөбәләриндә чалышанлар кечирир. Бу, онларын үмумдүнја маарифләндирмә ишинә вердикләри төһфәнин бир һиссәсидир. 2014-ҹү илин мај ајында бу биналарда ишләјән 5000-дән чох адамын 3600-дән чохуна екскурсија рәһбәрләри үчүн тәлим кечирилмишди. Екскурсијалар тәхминән 40 дилдә кечирилир.

Екскурсија нечәјә кечирилир?

Екскурсија пулсуздур.

Бејтели јалныз Јеһованын Шаһидләри зијарәт едә биләр?

Хејр. Бејтелә ҝәләнләрин әксәријјәти Јеһованын Шаһиди дејил. Һәм Јеһованын Шаһидләри, һәм дә Јеһованын Шаһиди олмајанлар бизим үмумдүнја ишинин неҹә тәшкил олундуғу вә неҹә һәјата кечирилдији илә јахындан таныш ола биләрләр.

Һиндистандан олан бир мүсәлман гадын Патерсона екскурсија едәндән сонра белә демишди: «Чох истәјәрдим ки, мән дә бурада, сизин аранызда олум. Мәнә ҝөстәрдијиниз бөјүк һөрмәтә ҝөрә сизә үрәкдән миннәтдарам».

Бејтелә ушаглар да ҝәлә биләр?

Сөзсүз ки, ҝәлә биләр. Бејтели зијарәт етмәк ҝәнҹләрә дәрин тәсир бағышлаја биләр. Бирләшмиш Штатлардан олан Ҹон адлы бир јенијетмә ора зијарәт етдикдән сонра јазмышды: «Бирҝә екскурсија кечдијимиз ушаглар Бејтелдән гајыдандан дурмадан бу екскурсија барәдә данышырлар. Ора ҝетмәмишдән әввәл онлар Бејтелдә хидмәт етмәјин нә демәк олдуғуну ахыра кими баша дүшмүрдүләр, амма инди онлар гаршыларына мәгсәд гојублар ки, орада хидмәт етсинләр».

Бәс Јеһованын Шаһидләринин башга өлкәләрдә олан Бејтелләрини зијарәт етмәк мүмкүндүр?

Бәли, мүмкүндүр. Бир чох өлкәләрдәки Бејтелләрдә бу ҹүр екскурсијалар кечирилир. Истәдијиниз филиалы тапмаг үчүн «Филиаллар вә екскурсија» вә «Филиаллара екскурсија һаггында мәлумат» сәһифәсинә дахил олун. Бујурун, Јеһованын Шаһидләринин филиалларына ҝәлин. Гапымыз үзүнүзә ачыгдыр!