Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бејтел һәјаты

БЕЈТЕЛ ҺӘЈАТЫ

Бујурун, бизим Бирләшмиш Штатлардакы Бејтелә ҝәлин

Сиз Јеһованын Шаһидләринин баш идарәсинә вә Бирләшмиш Штатлардакы филиалына екскурсија едә биләрсиниз.

БЕЈТЕЛ ҺӘЈАТЫ

Бујурун, бизим Бирләшмиш Штатлардакы Бејтелә ҝәлин

Сиз Јеһованын Шаһидләринин баш идарәсинә вә Бирләшмиш Штатлардакы филиалына екскурсија едә биләрсиниз.

Јеһованын Шаһидләринин Бејтелләриндә ҝөрүлән иш

Бүтүн Бејтелләрдә екскурсија кечирилир. Бујурун ҝәлин.

«Гаја» үстүндә «Ачыг гапы» ҝүнләри

Јеһованын Шаһидләринин Мәркәзи Авропа филиалынын кечирдији «Ачыг гапы» ҝүнләринә 3000 гонаг ҝәлмишди. «30 ил Зелтерсдә» ады алтында кечән тәдбирин гонагларынын тәәссүратлары илә таныш олун.

Аллаһын адыны уҹалдан Мүгәддәс Китаб сәрҝиси

2013-ҹү илдә баш идарәмиздә Мүгәддәс Китаб сәрҝиси ачыландан бәри чохлу надир вә гијмәтли Мүгәддәс Китаб нүсхәләри коллексијамыза әлавә етмәк үчүн һәдијјә олунмушдур.

Һәјатынын ән унудулмаз сәјаһәти

Марселос Јеһованын Шаһидләринин АБШ филиалына, еләҹә дә Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја баш идарәсинә баш чәкмәк үчүн бир нечә манеәни ашасы олду. Бәс буна ҝөрә сәј ҝөстәрмәјә дәјәрдими?

Јарым әср Уолкиллдә

Бу мүсаһибәдә Ҹорҹ Кауч Јеһованын Шаһидләринин «Ҝөзәтчи гүлләси» фермалары кими танынан вә Нју-Јорк шәһәринин јахынлығында јерләшән икинҹи ферманы неҹә алдыгларындан данышыр.

Адамс күчәси, 117-ни тәрк етмәк вахты ҝәлди

Бет-Ел аиләсинин үзвләри Бруклиндәки тарихимизин бир һиссәси олан бинада ҝөрүлән мүһүм чап иши барәдә өз хатирәләрини бөлүшүрләр.

60 ҝүнә ҝөрүләси иш

Јеһованын Шаһидләри саһәси 11 футбол мејданчасы бојда олан 5 бинаны бошалтмалы идиләр. Онлар бу иши вахтында неҹә ҝөрүб гуртардылар?

Ҝөзәтчи Гүлләси фермалары — 50 иллик бичин иши

Јеһованын Шаһидләринин Мүгәддәс Китаб үзрә үмумдүнја маарифләндирмә ишинин ирәлиләмәсиндә ваҹиб рол ојнајан бу фермада илләр әрзиндә баш верән дәјишикликләр һагда охујун.

Милјонларла инсанлары гида илә тәмин едән ферма

Нју-Јорк штатында јерләшән фермамызын милјонларла инсанлары руһани гида илә неҹә тәмин етдији һагда өјрәнин.

Тәләбәләр Јеһованын Шаһидләринин Мексикадакы филиалына екскурсија едибләр

Китабхана Ишләри вә Архившүнаслыг үзрә Милли Университетинин тәләбәләри Мексикадакы филиалымыза екскурсија едибләр.

Бет-Ел ҹамашырханасы — мәтбәх дәсмалындан тутмуш ипәк галстукадәк

Јеһованын Шаһидләринин Бирләшмиш Штатлардакы филиалынын ҹамашырханаларында һәр ил 1800 тон ҹамашыры јумаг үчүн ҝәнҹ киши вә гадынлар өз вахтларыны вә ҝүҹләрини әсирҝәмирләр.

Бруклиндәки (Нју-Јорк) Боссерт отели илә видалашмаг вахтыдыр

Јеһованын Шаһидләри Италијанын Интибаһ дөвр стандартларына ујғун тикилән 14 мәртәбәли бинаны сатырлар. Јүзиллик тарихи олан бу ҝөзәл бина һаггында өјрән.

«Watchtower» јазысы — Бруклинин мәшһур нишанәси

40 илдән чохдур ки, Нју–Јорк шәһәринин сакинләри Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја баш идарәсинин бинасы үзәриндә јерләшдирилмиш 4,6 метрлик гырмызы нәһәнҝ јазылары ҝеҹә-ҝүндүз ҝөрмәјә өјрәшибләр.

Јеһованын Шаһидләринин филиаллары бирләшдирилир

25 филиалын бирләшдирилмәсинин 2 әсас сәбәби.