Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһын бәјәндији һәјат тәрзи

АЛЛАҺЫН БӘЈӘНДИЈИ ҺӘЈАТ ТӘРЗИ

Бу ҹүр јашамагдан безмишдим

Дмитри Коршунов ички дүшҝүнү иди, анҹаг сонра Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охумаға башлады. Бәс ону һәјатында бу ҹүр ҝүҹлү дәјишиклик етмәјә вә хошбәхтлији тапмаға нә тәшвиг етди?

АЛЛАҺЫН БӘЈӘНДИЈИ ҺӘЈАТ ТӘРЗИ

Бу ҹүр јашамагдан безмишдим

Дмитри Коршунов ички дүшҝүнү иди, анҹаг сонра Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охумаға башлады. Бәс ону һәјатында бу ҹүр ҝүҹлү дәјишиклик етмәјә вә хошбәхтлији тапмаға нә тәшвиг етди?

Диндән үз дөндәрдим

Том Аллаһа инанмаг истәјирди, анҹаг дин вә онун мәнасыз ајинләри Томун бу истәјини пуч етди. Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк Томун Аллаһы ахтармаг истәјини јенидән неҹә аловландырды?

Јеһова мәним үчүн чох шеј едиб

Мүгәддәс Китабдакы һансы һәгигәт ушаглыгда ҹинси тәҹавүзүн гурбаны олан Кристала Јеһова Аллаһы танымаға вә һәјатынын мәнасыны тапмаға көмәк етди?

Һәјаты әлләри илә дујур

Ҹејмс Рајан адлы бир Јеһованын Шаһиди анаданҝәлмә ешитмә гүсурлу олуб, сонрадан исә ҝөзләри тутулуб. О, һәјатын мәнасы нәдә ҝөрүр?

Ганкөчүрмә. Һәкимләр бу ҝүн нә дејир?

Јеһованын Шаһидләри ганкөчүрмәдән имтина етдикләринә ҝөрә тәнгид атәшинә мәруз галмышлар. Тибб аләминин бәзи мүтәхәссисләри бизим бу мөвгејимиз һагда нә дүшүнүрләр?

Һәјатымы дәјишән үч суал

Мүәллим шаҝирд, шаҝирд дә мүәллим ролунда оланда Дорис Елдред һәјатла бағлы суалларына ганеедиҹи ҹаваб тапды.

Мән дә башгаларына көмәк едә биләрмишәм

Һулјо Коријо бәдбәхт һадисәдән хәсарәт алыб вә дүшүнүр ки, Аллаһын онун гејдинә галмыр. Чыхыш 3:7 ајәси онун фикрини дәјишди.