Ҹәнуби Јапонијаны ҹәнҝинә алан Нанмадол туфанындан сонра 5 ијул 2017-ҹи ил, чәршәнбә ҝүнү өлкәнин үчүнҹү ән бөјүк адасы олан Кјушуда сел вә торпаг сүрүшмәсинә јол ачан ҝөрүнмәмиш јағышлар јағмаға башлады. Рәсми нүмајәндәләрин тәкиди илә 430 000-дән чох инсан јағыша мәруз галан әразиләрдән тәхлијјә едилди. 12 саатдан артыг давам едән јағынтынын һүндүрлүјү 50 сантиметри кечиб. Сон мәлуматлара ҝөрә, индијә гәдәр дашгында 34 нәфәр һәјатыны итириб. Фәлакәтдән ән чох Кјушунун шималында јерләшән Фукуока инзибати әразиси зәрәр ҝөрүб.

Јеһованын Шаһидләри арасында һәјатыны итирән вә ҹидди хәсарәт алан олмаса да, дашгын нәтиҹәсиндә онлардан бир нечәсинин евинә зијан дәјиб. Јеһованын Шаһидләринин јерли јығынҹаглары зәрәр чәкән диндашларынын еһтијаҹларыны тәмин етмәк үчүн әлләриндән ҝәләни әсирҝәмир.

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг мәлумат хидмәти: Дејвид Семониан, Иҹтимаи әлагәләр шөбәси, тел.: +1 845 524 3000

Јапонија: Ичики Масунага, тел.: +81 46 233 0005