ЕБИНА, Јапонија. Хиросимада јаған лејсан јағышлары 2014-ҹү ил августун 20-си сәһәр-сәһәр ҝүҹлү торпаг сүрүшмәсинә сәбәб олуб. Бу фәлакәт нәтиҹәсиндә 74 нәфәр һәлак олуб, 1600-дән чох инсан исә ев-ешијини тәрк етмәк мәҹбуријјәтиндә галыб. Јеһованын Шаһидләринин Јапонија филиалы Шаһидләрдән өлән вә јаралананларын олмадығыны, анҹаг 8 евин зәдәләндијини хәбәр верир.

Һиросимада зәдәләнмиш евин ичи.

Ҹәми үч саат әрзиндә тәхминән 220 миллиметр мигдарында дүшән јағынты бөјүк фәсадлар төрәдиб. Бу сәбәбдән дөвләт хиласетмә ишләринә башлајыб. Јеһованын Шаһидләринин Јапонија филиалы дәрһал тәбии фәлакәтдән зәрәрчәкәнләрә јардым комитәси тәшкил етди вә тәмизлик ишләрини Јеһованын Шаһидләриндән ибарәт көнүллүләрә тапшырды. Көнүллүләр ҹәрҝәјә дүзүлүб ведрәләри бир-биринә өтүрәрәк евләри палчыг вә гумдан тәмизләдиләр. Онлар һәмчинин истифадәјә јарарлы әшјалары бир кәнара јығдыгдан сонра тәмизләдикләри јерләри дезинфексија етдиләр.

Јеһованын Шаһидләри еви лилдән, палчыгдан тәмизләјирләр.

«Јомиури Шимбун» адлы милли гәзетдә бу фәлакәтдән сағ чыхмыш Јеһованын Шаһиди олан бир гадын һаггында јазылмышды. Гәзетин вердији хәбәрә ҝөрә, Асаминами рајонунун Наги мәһәлләсиндә јашајан Кајоко Накамизо евиндән чыха билмиш, сонра исә «бүтүн гапылары дөјәрәк гоншуларын сағ-саламат олдуғуну јохламышды». Бунун сајәсиндә Кајоко бир гоншусуну хилас етмиш, диҝәрләринә исә тәһлүкәли әразини тәрк етмәјә көмәк етмишди.

Јеһованын Шаһидләринин Јапонијадакы нүмајәндәси Ичики Масунага демишди: «Палчыг сели нәтиҹәсиндә зәрәр чәкәнләрин дәрдинә шәрикик. Вәзијјәтин ағыр олмасына бахмајараг, биз руһдан дүшмүрүк, инсанлара көмәк етмәк вә тәсәлли вермәк үчүн әлимиздән ҝәләни едирик».

Әлавә мәлумат:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000

Јапонија: Ичики Масунага, тел.: +81 46 233 0005