Контентә кеч

12 НОЈАБР 2013-ҸҮ ИЛ
ЈАПОНИЈА

«Випһа» тајфуну Јапонијаны ҹәнҝинә алыб

«Випһа» тајфуну Јапонијаны ҹәнҝинә алыб

2013-ҹү ил 16 октјабр тарихиндә «Випһа» тајфуну Јапонијанын шәрг саһилини ҹәнҝинә алмышды. Ән чох Токиодан 120 километр ҹәнубда јерләшән кичик Осима адасына зијан дәјиб. Лејсан нәтиҹәсиндә 840 миллиметр мигдарында јағынты дүшүб, чајлар өз мәҹрасындан чыхыб, торпаг сүрүшмәләри баш вериб, ән азы, 35 адам һәјатыны итириб. Јеһованын Шаһидләринин Јапонијадакы филиалы тәсдиг етди ки, Осима јығынҹағынын үзвләриндән өлән вә ја хәсарәт алан јохдур. Јеһованын Шаһидләринә мәхсус олан бир евин дамына зијан дәјмишди. Јерли јығынҹағын үзвләри ону тәмир етмәкдә көмәк етдиләр. Јерли Шаһидләр гоншулара јардым ҝөстәрир вә руһани тәсәлли верирләр.

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: 1 718 560 5000

Јапонија: Широ Һајасаки, тел.: +81 46 233 0005