ПУЕНТЕ-АЛТО, Чили. 2014-ҹү ил апрелин 13-ү Сакит океандан ҝәлән ҝүҹлү күләкләр тарихи лиман шәһәри олан Валпараисодакы јанғыны даһа да аловландырды. Јанғын нәтиҹәсиндә 15 адам һәјатыны итирмиш, 500 нәфәр исә јараланмышдыр. Тәхминән 2900 ев тамамилә јанмыш, 10 000 адам исә евсиз галмышдыр.

Јеһованын Шаһидләринин Чили филиалынын вердији мәлумата ҝөрә, өләнләрин арасында Јеһованын Шаһиди олан јашлы бир киши олуб. Үстәлик, 89 Шаһид евсиз галыб. Онларын чоху һәмиманлыларынын евләриндә галыр. Фәлакәтин гурбанларына көмәк етмәк мәгсәдилә филиал дәрһал јардым комитәси тәшкил етмишди. Көнүллүләрдән ибарәт мүтәшәккил дәстәләр артыг тәмизлик ишләринә башлајыблар. Имкан јаранан кими онлар Шаһидләрин јанғын нәтиҹәсиндә зәрәр дәјмиш 28 евинин тәмиринә башлајаҹаглар.

Јеһованын Шаһидләринин Чилидәки нүмајәндәси Ҹејсон Рид дејир: «Бу јанғынын гоншуларымыза вердији ағры-аҹылар барәдә ешидәндә үрәјимиз ағрыјыр. Һәмиманлымызын өлүмү бизи чох кәдәрләндирди; достларыны вә аилә үзвләрини итирәнләри даима дуаларымызда анырыг. Биз бундан сонра да јанғындан зәрәр чәкәнләрә јардым ҝөстәрәҹәјик вә фәлакәтин аҹы нәтиҹәләрини арадан галдырмаг үчүн әлимиздән ҝәләни едәҹәјик».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000

Чили: Ҹејсон Рид, тел.: +56 2 2428 2600