Копјаподакы ибадәт еви су вә палчыгла долмушду.

САНТЈАГО, Чили. Шимали Чилинин Атакама әразисиндә 25 март 2015-ҹи илдә ҝүҹлү јағышлар нәтиҹәсиндә сон сәксән илин ән бөјүк дашгыны вә торпаг сүрүшмәси баш вермишди. Бу тәбии фәлакәт 30 000-дән чох адама зәрәр вуруб. Онлардан 3000-и мүвәггәти сығынаҹагларда јерләшдирилмиш, тәхминән 25 нәфәр исә һәлак олмушдур.

Јеһованын Шаһидләринин Чилидәки филиалынын вердији мәлумата әсасән, Јеһованын Шаһидләри арасында өлән вә ја ҹидди хәсарәт алан јохдур. Анҹаг једди нәфәрин еви тамамилә дағылмыш вә онларла евә исә зијан дәјмишди. Бир ибадәт еви тамамилә дағылыб, икисинә исә зәрәр дәјиб.

Дашгын Диего де Алмагро шәһәринә ҹидди зијан вуруб.

Дашгынын бөјүк зијан вурдуғу Копјапо шәһәриндә Јеһованын Шаһидләри мәлумат топламаг вә тәмизлик ишләри ҝөрмәк үчүн јардым комитәси тәшкил етдиләр. Иман гардашларына дәстәк олмаг вә руһландырмаг үчүн филиал нүмајәндәси зәрәр чәкмиш әразијә ҝәлмишди. Антофагаста, Арика, Калама, Калдера, Икике вә Ла-Серена шәһәрләриндән олан Јеһованын Шаһидләри һәмиманлыларына көмәк етмәк үчүн дәрһал һуманитар јардым ҝөндәрдиләр.

Јеһованын Шаһидләри зијан дәјмиш әразиләр үчүн Алто-Осписио шәһәриндәки ибадәт евиндә һуманитар јардым јығырлар.

Јеһованын Шаһидләринин Чилидәки нүмајәндәси Ҹејсон Рид дејир: «Биз бу фаҹиәнин гурбанларынын дәрдинә шәрикик. Бизим јардым комитәси узунмүддәтли тәмизлик вә бәрпа ишләрини ҝөрмәк үчүн һәр тәрәфли һазырдыр. Чалышырыг ки, дашгындан зәрәр чәкән һәр кәсин раһатлығыны тәмин едәк вә онлары руһландыраг».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000

Чили: Ҹејсон Рид, тел.: +56 2 2428 2600