Контентә кеч

14 ЈАНВАР 2013-ҸҮ ИЛ
ФИЛИППИН

«Бофа» тајфуну Филиппини виран гојуб

«Бофа» тајфуну Филиппини виран гојуб

МАНИЛА, Филиппин. 2012-ҹи ил декабрын 4-дә, чәршәнбә ахшамы Филиппини ағушуна алан тајфунун төрәтдији бөјүк дағынтылар нәтиҹәсиндә 1000-дән чох инсан тәләф олуб, 970 000-дән чох адам исә евсиз-ешиксиз галыб. Үстүндән бир ај кечсә дә, Јеһованын Шаһидләри һәлә дә «Бофа» тајфунунун (јерли әразидә «Пабло» тајфуну кими таныныр) гурбанларына јардым ҝөстәрмәјә давам едирләр.

Јеһованын Шаһидләринин Маниладакы филиалы јанварын 7-дә тәәссүф һисси илә тәсдиг етди ки, фыртына нәтиҹәсиндә Јеһованын Шаһидләриндән беш нәфәр һәјатыны итириб, бир нәфәр исә онурғасы ҹидди зәдәләндијинә ҝөрә хәстәханаја јерләшдирилиб. Бундан әлавә, Јеһованын Шаһидләринин евләриндән 140-ы учуб, 400-нә исә зәрәр дәјиб. Бу сәбәбдән тәхминән 520 аилә евсиз галыб.

Филиалын тәмсилчиләри тајфунун дағынтылар төрәтдији әразијә шәхсән баш чәкмишләр ки, вурулан зәрәрин һәҹмини мүәјјәнләшдирсинләр, јардым ишләрини тәшкил етсинләр, сағ галанлара тәсәлли версинләр вә руһани көмәклик ҝөстәрсинләр. Шаһидләр зәрәр чәкәнләрә јардым ҝөстәрмәк вә азугә пајламаг ишиндә јерли көнүллүләрә көмәк етмәк мәгсәдилә једди әразидә фәалијјәт ҝөстәрән комитә тәшкил етмишләр.

Өлкәнин бәзи әразиләриндә фыртына, дүјү саһәләри, банан плантасијалары вә кокос ағаҹлары да дахил олмагла, әсас әрзаг вә ҝәлир саһәләрини тамамилә мәһв етмишдир. Шаһидләрин тәшкил етдији јардым комитәси 13 тондан чох әрзагла јүкләнмиш јүк машынларыны һәмин әразиләрә ҝөндәрмишләр. Фыртынанын зәрәр вурдуғу бир әразијә азугә чатдырмаг, демәк олар ки, мүмкүн дејилди, чүнки орадакы көрпү учмушду.

«Бофа» тајфуну Падшаһлыг залы адланан 15 ибадәт евинә дә зәрәр вурмуш, 2-ни исә дармадағын етмишди. Евсиз-ешиксиз галанларын бәзиләри мүвәггәти олараг саламат вәзијјәтдә олан Падшаһлыг залларында јерләшдирилмишләр. Јардым комитәси онлары даһа мүнасиб евләрә көчүрмәк истигамәтиндә иш ҝөрүр.

Јардым ишләри һәм јерли әразидәки, һәм дә бүтүн дүнјадакы Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән едилән ианәләр һесабына малијјәләшдирилир. Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы Шаһидләрин үмумдүнја ишинә едилән ианәләрин сајәсиндә бу кими хәрҹләрин өдәнилмәсинин гајғысына галыр.

Јеһованын Шаһидләринин Филиппиндәки тәмсилчиси Дин Ҹејсек демишди: «Достларымызын вә һәмиманлыларымызын иткиси бизи чох кәдәрләндирир вә бу фыртынанын ҝәтирдији фәлакәт һамымызы пәришан едир. Бунунла белә, әлимиздән ҝәлдији гәдәр јардым етмәјә, һабелә инсанлара руһани көмәклик ҝөстәрмәјә вә тәсәлли вермәјә давам едәҹәјик».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел. +1 718 560 5000

Филиппин: Дин Ҹејсек, тел. +63 2 411 6090