Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

11 НОЈАБР 2014-ҸҮ ИЛ
УКРАЈНА

Тәлатүмлү бир вахтда Украјнадакы Јеһованын Шаһидләри сүлһ шәраитиндә ҝөрүш кечирди; Мүгәддәс Китаб ишыг үзү ҝөрдү

Тәлатүмлү бир вахтда Украјнадакы Јеһованын Шаһидләри сүлһ шәраитиндә ҝөрүш кечирди; Мүгәддәс Китаб ишыг үзү ҝөрдү

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Ентони Морис «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин јенидән ишләнмиш версијасынын чыхдығыны елан едир.

Лвов, Украјна. Украјнанын шәргиндә мүһарибә ҝедән бир вахтда Јеһованын Шаһидләри 2014-ҹү ил 4—6 ијул тарихиндә Лвов шәһәриндә «Аллаһын Падшаһлығыны һәр шејдән үстүн тутун!» адлы реҝионал конгрес кечирдиләр. Конгресдә Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Ентони Морис «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин јенидән ишләнмиш версијасынын мүасир Украјна дилиндә чыхдығыны елан етди.

Јеһованын Шаһидләринин Украјнадакы филиалы конгресин әсас чыхышларынын даһа 8 шәһәрдә вә мүһарибәнин ән гызғын нөгтәси олан Донетскин 62 јериндә видео транслјасијасыны тәшкил етмишди. Конгресин јајымландығы јерләр дә дахил олмагла, иштиракчыларын сајы 82 832 нәфәрә чатмышды. Лвовдакы стадиона топлашанларын ән јүксәк сајы 18 336 нәфәр олмушду. Конгресдә үмуми 1068 нәфәр вәфтиз олмушду.

Лвовдакы стадионда кечирилән «Аллаһын Падшаһлығыны һәр шејдән үстүн тутун!» адлы конгресдә иштирак едәнләрин ән јүксәк сајы 18 336 нәфәр олмушду.

Конгресин биринҹи ҝүнү бомба һәјәҹаны програмын дајандырылмасына сәбәб олду вә стадион дәрһал бошалдылды. 16 000-дән чох адам 11 дәгигәјә стадиону тәрк етди, анҹаг мәлуматын јалан олдуғу һакимијјәт нүмајәндәләри тәрәфиндән тәсдигләнән кими програм давам етди.

Јеһованын Шаһидләринин Украјнадакы рәсми нүмајәндәси Васил Кобел бу сөзләри демишди: «Конгресдә бу гәдәр гонағы гәбул етмәк бизә чох хош иди. Конгресин ән әламәтдар һадисәси илк дәфә 2013-ҹү илин октјабрында инҝилис дилиндә ишыг үзү ҝөрмүш “Јени Дүнја Тәрҹүмәси”нин јенидән ишләнмиш версијасынын Украјна дилиндә чыхмасы иди. Инсанлара Мүгәддәс Китабын ҝөзәл хәбәрини чатдырмаг, ҝәләҹәкдә бүтүн дүнјада сүлһ олаҹағы барәдә данышмаг бизә мәмнунлуг ҝәтирир, хүсусилә дә өлкәмизин бу ағыр анларында».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000

Украјна: Васил Кобел, тел.: +38 032 240 9323