Контентә кеч

Украјна

21 НОЈАБР 2014-ҸҮ ИЛ

Јеһованын Шаһидләри минләрлә Украјна гачгынына јардым тәшкил едир

Јеһованын Шаһидләринин Украјна филиалы Украјнанын шәргиндә башламыш мүһарибә нәтиҹәсиндә евләриндән дидәрҝин дүшмүш минләрлә Јеһованын Шаһидинә јардым ҝөстәрмәјә давам едир.

11 НОЈАБР 2014-ҸҮ ИЛ

Тәлатүмлү бир вахтда Украјнадакы Јеһованын Шаһидләри сүлһ шәраитиндә ҝөрүш кечирди; Мүгәддәс Китаб ишыг үзү ҝөрдү

Украјнанын шәргиндә ҝедән мүһарибәнин гызғын бир вахтында минләрлә адам Лвовда «Аллаһын Падшаһлығыны һәр шејдән үстүн тутун!» адлы конгресә јығышмышды. Конгресдә Украјна дилиндә «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин ишыг үзү ҝөрдүјү елан олунду.

18 ИЈУЛ 2014-ҸҮ ИЛ

Украјна вә Крымдакы Јеһованын Шаһидләринин вәзијјәти

Иғтишашлара бахмајаг Украјна вә Крымдакы Јеһованын Шаһидләри 40-а јахын реҝионал конгрес кечирәҹәкләр. Конгресләрин әсас мөвзусу Аллаһын Падшаһлығынын рәһбәрлији алтында сүлһ ичиндәки ҝәләҹәклә бағлыдыр.