Непалда ҝүҹлү муссон јағышлары дашгына вә торпаг сүрүшмәләринә ҝәтириб чыхарыб. Нәтиҹәдә, 140-дан чох инсан һәјатыны итириб, минләрлә инсан ев-ешијини тәрк етмәк мәҹбуријјәтиндә галыб. Јолларын вә електрик хәтләринин сырадан чыхмасы зәрәрчәкәнләрә јардым ҝөстәрмәјә чәтинлик јарадыр.

Непалдакы Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинә рәһбәрлик едән Јапонија филиалы мәлумат верир ки, Јеһованын Шаһидләри арасында һәјатыны итирән вә ја хәсарәт алан олмајыб. Лакин еви су алтында галан ән азы дөрд аилә өз евини тәрк етмәк мәҹбуријјәтиндә олуб. Јеһованын Шаһидләри евсиз галан иман баҹы-гардашларынын гајғысына галыблар.

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг мәлумат хидмәти: Дејвид Семониан, Иҹтимаи әлагәләр шөбәси, тел.: +1 845 524 3000

Јапонија: Ичики Масунага, тел.: +81 46 233 0005

Непал: Рубен Тапалија, тел.: +977 9813469616