МАПУТУ, Мозамбик. Замбези әјаләтиндә декабрдан башлајараг јанварын ортасына гәдәр давам едән вә һәфтәләрлә јаған арамсыз ҝүҹлү јағышлар дағыдыҹы дашгына сәбәб олмуш, 158 нәфәрин һәјатына сон гојмушдур. Јеһованын Шаһидләринин Мозамбикдәки филиалынын вердији хәбәрә ҝөрә Шаһидләрдән өлән вә јараланан јохдур. Буна бахмајараг, дашгын нәтиҹәсиндә 2 ибадәт еви зәдәләнмиш, 225 шаһидин еви исә дағылмышдыр.

Јеһованын Шаһидләриндән ибарәт көнүллүләр һава јолу васитәсилә Замбезинин тәбии фәлакәт уҹбатындан тәҹрид олунмуш Шире әразисинә әрзаг ҝөндәрмәк үчүн һазырлыг ҝөрүрләр.

Јеһованын Шаһидләри дашгындан зәрәрчәкмиш әразиләрдә һәмиманлыларынын еһтијаҹларыны гаршыламаг үчүн тәбии фәлакәтдән зәрәр чәкәнләрә јардым комитәләри јаратдылар. Онлар бәзи ибадәт евләрини мүвәггәти сығынаҹаг вә гида пајлама мәркәзи кими истифадә едирдиләр. Мапуту шәһәриндән тәгрибән 1500 километр аралыгда јерләшән Шире бөлҝәсиндә әразијә чыхышы тәмин едән көрпүләр дағылмыш вә 1300-дән чох Јеһованын Шаһиди әразидә дустаг галмышды. Мозамбикин Мүлки Авиасија Институту Шаһидләрин тәјјарә васитәсилә 17 тондан чох јардым ҝөндәрмәсинә иҹазә верди.

Морумбалада чанталарла гарғыдалылар әразиләрә чатдырылмаг үчүн бөлүшдүрүлүр

Јеһованын Шаһидләринин Мозамбикдәки нүмајәндәси Алберто Либомбо дејир: «Һәмиманлыларымызын бизә етдији јардым онларын сәхавәтли олдугларыны ҝөстәрир. Буну ҝөрмәк һәгигәтән дә севиндириҹидир. Мозамбикдәки филиал гида јардымынын чатдырылмасыны, евләрин јенидән тикилмәсини вә тәмирини тәшкил етмәјә давам едир. Баҹардығымыз гәдәр зәрәрчәкәнләрә руһани көмәк етмәјә вә тәсәлли вермәјә давам едәҹәјик».

Широмадакы ибадәт евиндән мүвәггәти пајлама мәркәзи кими истифадә олунур.

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000

Мозамбик: Алберта Либомбо, тел.: +258 21 450 500