Әтраф әразиләрдә јашајан Јеһованын Шаһидләри базар ертәси, 2014-сү ил 15 сентјабр тарихиндә Ашағы Ҹәнуби Калифорнија саһилини өз ҹәнҝинә алан Одил гасырғасындан зәрәрчәкәнләри әрзаг, су вә тибби ләвазиматларла тәмин етдиләр. 1967-ҹи илдән бәри јарымадада баш вермиш ән ҝүҹлү гасырғадаЈеһованын Шаһидләринин арасында өләнләр вә јаралананлар олмајыб. Бунунла белә, 82 Јеһованын Шаһидинин еви учуб, 85 ев ҹидди зәрәр ҝөрүб, 125 аилә тәхлијјә олунуб. Тәхлијјә олунанлара диндашларынын евиндә сығынаҹаг верилиб. Гасырғадан дөрд ҝүн әввәл Јеһованын Шаһидләринин јардым комитәси бүтүн јығынҹаглара еһтијат тәдбирләри илә әлагәдар мәктуб ҝөндәрмишдиләр. Һабелә, јығынҹаг нәзарәтчиләри гәзалы евләрдә јашајан јығынҹаг үзвләрини иман баҹы-гардашларынын евләринә јерләшдирмишдиләр. Јеһованын Шаһидләринин Мексикадакы филиалы фәлакәт баш верән әразијә 20 тондан артыг јардым ҝөндәрди.

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000

Мексика: Гамалиел Камарилло, тел.: +52 555 133 3048