ТОРОНТО. 2014-ҹү ил сентјабр—октјабр ајларында Јеһованын Шаһидләринин Канададакы филиалы тәрәфиндән Мүгәддәс Китаб маарифләндирмә кампанијасы тәшкил олунмушду. Бу хүсуси кампанијада тәхминән 150 Јеһованын Шаһиди иштирак едирди. Кампанијанын мәгсәди өлкәнин 35 уҹгар әразисинә хош хәбәрин чатдырылмасы иди.

Јеһованын Шаһидләринин тәблиғ етдији инуитләрин мәскунлашдығы 35 әразидә 32 000-дән чох инсан јашајыр. (Хәритәдә сары рәнҝлә ҝөстәрилир.) Кампанија чәрчивәсиндә ики әразидә вә бир әјаләтдә тәблиғ едилди. (Јашыл рәнҝлә ҝөстәрилир.)

Шаһидләр груплара бөлүнмүшдү. Онлар Шимал-Гәрби Әразиләрдәки Аклавикдән Квебекдәки Кангиксуалуджуака гәдәр 3300 километр әразидә јерләшән шәһәр вә кәндләрә тәјин олунмушдулар. Бу кампанијада иштирак едәнләр тәјјарә билетләри дә дахил олмагла бүтүн хәрҹләрини өзләри өдәјирдиләр. Бәзән билетләрин гијмәти адамбашына бир нечә мин доллар олурду.

Шаһидләрин тәблиғ етдији шәһәрләрдән бири Полатук иди. Әһалиси 300 нәфәр олан бу шәһәр Бофорт дәнизинин саһилиндә, Шимал-Гәрби Әразиләринин шималында јерләшир.

Бу кампанијадан әввәл Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы «Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?» видеосунун инуктитут дилинә тәрҹүмә едилмәсини тәшкил етмишди. Канадада бу дилдә тәхминән 35 000 адам данышыр. Инуктитут Нунавут вә Шимал-Гәрби Әразиләринин рәсми дилидир.

Аклавикдә мәктәб директору олан ханым Велма Иласиак Шаһидләрин ҝәлиши барәдә белә сөзләр демишди: «Ҝәтирдијиниз нәшрләр вә видеолар шаҝирдләрин чох хошуна ҝәлди... Биз артыг “Ҝәнҹләрин суаллары. Практики мәсләһәтләр” китабынын һәр ики ҹилдини мәктәбимизин јенијетмәләри үчүн сифариш етмәк истәјирик. Бизә вахт ајырдығыныза ҝөрә чох миннәтдарыг».

Шаһидләрлә сөһбәтдән вә «Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?» видеосуна бахандан сонра Квебекин шималында јерләшән Ивуҹивик шәһәринин мери ҹәнаб Петер Ијајтук онлара ики саат әрзиндә өз машыны илә әразини ҝөстәрди. Үстәлик, Шаһидләрин ҝери гајытдыглары ҝүн онлары һава лиманына апарды вә ҝәлдикләри үчүн миннәтдарлығыны билдирди.

Јеһованын Шаһиди олан Девид Кремор Ивуҹивик шәһәринин мери ҹәнаб Петер Ијајтука «Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?» видеосуну ҝөстәрир.

Јеһованын Шаһидләринин Канададакы рәсми нүмајәндәси Матеу Розон дејир: «Јеһованын Шаһидләри инсанларла Мүгәддәс Китабы пулсуз мүзакирә етмәјә шаддырлар. Бу кампанијада иштирак едәнләр вахтларынын вә зәһмәтләринин һәдәр ҝетмәдијини дејирләр».

Икиајлыг бу кампанија әрзиндә Шаһидләр 37 000-дән чох әдәбијјат пајладылар. 600-ә јахын инсан исә Мүгәддәс Китабы онларла мүзакирә етмәләри үчүн Шаһидләрин јенидән ҝәлмәләрини истәјирләр.

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг мәлумат хидмәти: Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000

Канада: Матеу Розон, тел.: +905 873 4100