2013-ҹү ил октјабр ајынын әввәлиндә сајтымыздакы Хәбәрләр вә Һаггымызда бөлмәсиндә дәјишикликләр едиләҹәк. Бу андан етибарән Хәбәрләр бөлмәсиндә пешәкар мәтбуат ишчиләри вә һүгуги даирәләр үчүн мараглы олаҹаг мәлуматлар дәрҹ едиләҹәк. Индијәдәк Хәбәрләр бөлмәсиндә дәрҹ олунан материалларын бир чоху Һаггымызда бөлмәсиндә јени ачылан Фәалијјәтимиз бөлмәсинә кечириләҹәк. Бу бөлмәдә дәрҹ олунаҹаг мәлуматлар Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти һагда өјрәнмәк истәјәнләр үчүн мараглы олаҹаг. Мәлуматлар вә видеочархлар бу башлыглар алтында јерләшдириләҹәк: «Тәблиғ хидмәтимиз», «Нәшријјат ишимиз», «Хүсуси тәдбирләр», «Бет-Ел һәјаты», «Тикинти лајиһәләри», «Иҹтимаи-фајдалы фәалијјәт» вә «Аллаһын бәјәндији һәјат тәрзи».