НЈУ-ЈОРК. Барбадос, Доминикан Республикасы, Франса вә Бирләшмиш Штатлардакы филиаллар Ирма гасырғасындан зәрәр чәкән баҹы-гардашларымызын вәзијјәти барәдә мәлумат вериб.

Барбадос филиалынын нәздиндә олан Ангилја, Антигуа вә Барбуда, Монтсеррат, Саба, Сент-Естатиус, Сент-Китс, Невис вә Синт-Мартен (Һолландија һиссәси) адаларына зәрәр дәјиб. Верилән мәлумата әсасән, гасырға Барбуда вә Синт-Мартен адаларына ҹидди зијан вуруб.

Кичик ада олан Барбуданын әһалиси тәхминән 1800 нәфәрдир. Коммунал хидмәтләрин фәалијјәти дајандығы вә евләрин 95 фаизи јерлә-јексан олдуғу үчүн ада тәбии фәлакәт зонасы елан едилиб вә орада фөвгәладә вәзијјәт режими тәдбиг олунуб. Гејд едәк ки, адада јашајан 11 тәблиғчи сағ-саламат гоншу адаја, Антигуаја тәхлијјә едилиб вә Тәбии фәлакәтдән зәрәрчәкәнләрә јардым комитәси онларын гајғысына галыр.

Ҹәнубу Синт-Мартен (Һолландија әразиси) вә шималы Сен-Мартен (Франса әразиси) адланан адада тәхминән 700 тәблиғчи јашајыр. Гасырға нәтиҹәсиндә бир баҹымыз хәсарәт алыб. Баҹы-гардашлара јардым ҝөстәрмәк үчүн Сен-Мартен адасына тибб мүтәхәссисләри, еләҹә дә Барбадос вә Франса филиалындан һејәт ҝөндәрилмишди.

Франса филиалынын нәздиндә олан Гваделупа, Мартиника, Сен-Бартелми вә Сен-Мартен адаларына зәрәр дәјиб. Верилән мәлумата әсасән, Гваделупа вә Мартиника адаларында һәјатыны итирән, јахуд хәсарәт алан олмајыб.

Сен-Бартелми адасы харабалыға чеврилиб. Адада јашајан тәблиғчиләрлә әлагә сахламаг, демәк олар ки, мүмкүн дејил. Бунунла белә, филиал рајон нәзарәтчисиндән мәлумат әлдә едә билиб. Рајон нәзарәтчиси билдириб ки, 30 тәблиғчинин һамысы сағ-саламатдыр, ибадәт евинә исә ҹүзи зәрәр дәјиб. Гваделупа, Мартиника адаларындан Сен-Бартелми вә Сен-Мартен адаларындакы баҹы-гардашлара гида, су вә диҝәр һуманитар көмәјин ҝөндәрилмәси үчүн Тәбии фәлакәтдән зәрәрчәкәнләрә јардым комитәси тәшкил едилиб.

Гваделупа адасындакы Топланты залында һуманитар јардым контејнерләрә јүкләнилир.

Гасырға Доминикан Республикасы филиалынын әразисинә зијан вуруб. Өлкәдәки 38 000-дән чох тәблиғчијә көмәк ҝөстәрмәк үчүн филиал даими фәалијјәт ҝөстәрән беш јардым комитәси јарадыб. Ирма гасырғасындан бир нечә ҝүн әввәл јығынҹаг ағсаггаллары рајон нәзарәтчиләринин ҝөстәриши илә баҹы-гардашларын лазыми еһтијат тәдбирләри ҝөрдүјүндән әмин олмаг үчүн онлары зијарәт етмишдиләр. Ағсаггаллар су алтында галмаг еһтималы чох олан шимал саһили әразиләриндәки 1273 тәблиғчини нисбәтән тәһлүкәсиз әразиләрә тәхлијјә едибләр. Өз евләриндә галмағын тәһлүкәли олдуғу 2068 тәблиғчијә исә даһа тәһлүкәсиз јерә — ибадәт евләринә вә диҝәр баҹы гардашларын евинә көчмәк мәсләһәт ҝөрүлүб.

Тәзәликҹә инша олунмуш бир нечә ибадәт евинә ҹүзи зәрәр дәјиб. Гасырға һәмчинин Јеһованын Шаһиди олан беш аиләнин евинә зијан вуруб. Тәбии фәлакәтдән зәрәрчәкәнләрә јардым комитәсинин вә јығынҹагларын көмәји илә бәрпа ишләри апарылыр. Мәлумата ҝөрә, Јеһованын Шаһидләринин арасында өлән вә јараланан олмајыб.

АБШ филиалынын нәздиндә олан Баһам Адаларына, Британија вә АБШ-а мәхсус Вирҝинија адаларына, Теркс вә Кајкос адаларына, һәмчинин Флорида, Ҹорҹија, Пуерто-Рикоја зәрәр дәјиб. Артыг мәлумат вердијимиз кими, бир гардашымыз вә бир баҹымыз һәјатыны итириб вә башга өлән јохдур. Филиал билдириб ки, 6 Јеһованын Шаһиди хәсарәт алыб, 3000-дән чоху исә евләрини тәрк етмәли олуб. Флорида вә Ҹорҹија штатынын мәркәзи һиссәсиндә јашајан јүзләрлә баҹы-гардаш евсиз галмыш диндашларына өз евләринин гапысыны ачыблар.

Флориданын Форт-Лодердејл шәһәриндәки тәрҹүмә офисиндә ишләјәнләр тәхлијјә олунараг бир нечә ҝүн Уест-Палм-Бичдә Топланты залында галды. Дашгын тәрҹүмә офисинин административ бинасына мүәјјән зијан вуруб, јашајыш бинасы исә бир нечә ҝүн ишыгсыз вә интернетсиз галыб. Һал-һазырда бүтүн бу проблемләр артыг арадан галдырылыб вә офис фәалијјәтини давам етдирир.

Флориданын Палм Кост шәһәриндә олан Рајон Нәзарәтчиләри вә Һәјат Јолдашлары үчүн Мәктәбинин шаҝирдләри, еләҹә дә Падшаһлыг Мүждәчиләри Мәктәбинин үч синфи тәхлијјә едилиб. Тәдрис бинасында тәхминән 20 нәфәр галыб, онлар тәһлүкәсизликдәдир. Бинада јалныз електрик енержиси кәсилиб, башга һеч бир ҹидди зәрәр дәјмәјиб.

Пуерто-Рико адасындакы Топланты залында һуманитар јардым јығылыр.

Хидмәт шөбәсинин Тәбии фәлакәтләр заманы јардым масасы вә Јерли дизајн/тикинти шөбәси зәрәрчәкәнләрә јардым ишинә рәһбәрлик едир. Онлар әлиндән ҝәләни едирләр ки, баҹы-гардашлар тәһлүкәсизликдә олсунлар вә вахтында лазыми көмәји алсынлар.

АБШ-да гурулан јардым мәркәзләри гитәдә јашајан зәрәрчәкәнләри су вә гида илә тәмин едир, Пуерто-Рикодакы Тәбии фәлакәтдән зәрәрчәкәнләрә јардым комитәси исә адалардакы баҹы-гардашларымыза көмәк ҝөстәрир.

Кариб адаларында тәхминән 61 евә ҹүзи, 55 евә исә ҹидди зијан дәјиб. Үстәлик, гасырға ики ибадәт евинә хәсарәт јетириб.

Теркс вә Кајкос адаларындакы ибадәт евинин әтрафыны су басыб.

Филиалда вә баш идарәдә хидмәт едән гардашлар Флорида штатындакы вә адалардакы диндашларыны зијарәт едәрәк лазыми көмәји ҝөстәрир. Һал-һазырда гасырғанын вурдуғу үмуми зијан һесабланыр.

Ирма гасырғасындан зәрәрчәкәнләр вә онлара көмәк ҝөстәриб тәсәлли верәнләр үчүн даима дуа едирик (Ромалылара 15:5; 2 Коринфлиләрә 1:3, 4, 7; 8:14).

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг мәлумат хидмәти: Дејвид Семониан, Иҹтимаи әлагәләр шөбәси, тел.: +1 845 524 3000

Барбадос: Ҹон Медфорд, тел.: +1 246 438 0655

Доминикан Республикасы: Хосе Фелиз, тел.: +1 809 595 4007

Франса: Гај Канониси, тел.: +33 2 32 25 55 55