Бу јахынларда «Ҝөзәтчи Гүлләсинин ОНЛАЈН КИТАБХАНАСЫ»нын дилләринин сајы 100-ә чатмышдыр. Бу електрон китабханын сајәсиндә Јеһованын Шаһидләринин нәрләри үзрә ахтарыш апамағы, мүхтәлиф дилләрдә ајәләри вә мәгаләләри мүгајисә етмәк мүмкүн олур.