НЈУ-ЈОРК. Јеһованын Шаһидләри 2014-ҹү ил мартын 22-си, шәнбә ҝүнү бүтүн дүнјада илин ән мүһүм һадисәси һесаб етдикләри Мәсиһин Хатирә ҝеҹәсинә дәвәт кампанијасына башлајыблар. Кечән ил бу хүсуси мәрасимдә 19 241 252 нәфәр иштирак етмишдир. Шаһидләр үмид едирләр ки, бу ил апрелин 14-ү ҝүнәш батандан сонра кечириләҹәк мәрасимдә иштирак едәнләрин сајында јени ән јүксәк сај гејдә алынаҹаг.

Јеһованын Шаһидләринин Нју-Јоркдакы баш идарәсинин нүмајәндәси Ҹејмс Браун дејир: «Биз инанырыг ки, Мәсиһин Хатирә ҝеҹәси иштирак едәнләрин хошуна ҝәләҹәк вә ондан фајдаланаҹаглар. Буна ҝөрә дә чалышаҹағыг ки, бу мүгәддәс мәрасимә баҹардығымыз гәдәр чох инсан дәвәт едәк».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 56000