НЈУ-ЈОРК. Јеһованын Шаһидләри елан едибләр ки, 2014-ҹү илин ијун ајындан 2015-ҹи илин јанвар ајынадәк мүхтәлиф өлкәләрдә үчҝүнлүк бејнәлхалг конгресләр кечириләҹәк. Бу силсилә конгресләр Бирләшмиш Штатлардан башлајыб Алманија, Австралија, Ҹәнуби Кореја, Еквадор, Инҝилтәрә, Мексика, Јунаныстан вә Зимбабведә давам едәҹәк. Бу бејнәлхалг һадисә Јеһованын Шаһидләринин һәр ил кечирдикләри реҝионал конгресләрлә ејни вахта тәсадүф едәҹәк.

Бејнәлхалг конгресләрдән биринҹиси 2014-ҹү ил ијунун 6-да Детројтин (штат Мичиган, АБШ) «Форд-филд» стадионунда кечириләҹәк. Бу конгресдә тәхминән 45 000 инсанын иштирак едәҹәји вә бунлардан 2500-ү хариҹи өлкәләрдән ҝәлән нүмајәндәләрин олаҹағы ҝөзләнилир.

Бејнәлхалг конгресләрә мүхтәлиф өлкәләрдән нүмајәндәләр ҝәләҹәкләр вә онларын арасында хүсуси тәјинатлы мүждәчиләр дә олаҹаг. Јеһованын Шаһидләринин Бруклиндә (Нју–Јорк) јерләшән баш идарәсинин тәмсилчиси Ҹејмс Браун дејир: «Бизим бејнәлхалг конгресләримиз тәмтәраглы вә севиндириҹи һадисәдир. Биз әминик ки, аиләмиз вә достларымызла ҝәлдијимиз бу хүсуси конгресләр јалныз бизә јох, һамыја хош тәәссүрат бағышлајаҹаг».

Конгресин мөвзусу «Аллаһын Падшаһлығыны һәр шејдән үстүн тутун!» адланыр. Ҹејмс Браун дејир: «Програм Мүгәддәс Китабын әсас мөвзусуну вә Јеһованын Шаһидләринин ики әсас тәлимини ачыглајаҹаг: Аллаһын Падшаһлығы 1914-ҹү илдә гурулуб вә Падшаһлығын Падшаһы Иса Мәсиһдир. Конгрес Аллаһын Падшаһлығынын 100 иллијинә һәср олунуб».

Бүтүн дүнјада Јеһованын Шаһидләри инсанлары јахынлыгда кечирилән конгресә дәвәт едәҹәкләр. Јеһованын Шаһидләринин бүтүн ҝөрүшләриндә олдуғу кими ҝириш сәрбәстдир вә пул јығылмыр.

2014-ҹү илин «Аллаһын Падшаһлығыны һәр шејдән үстүн тутун!» адлы конгресинин дәгиг вахтыны вә һарада кечириләҹәји барәдә мәлуматы Јеһованын Шаһидләринин рәсми веб-сајты олан jw.org сајтындан өјрәнә биләрсиниз. Медиа нүмајәндәләри конгресин мәлумат хидмәтинин әлагә нөмрәләрини вә ја конгреслә бағлы диҝәр мәлумат мәнбәләринин нөмрәләрини өјрәнмәк үчүн Јеһованын Шаһидләринин филиалларына мүраҹиәт едә биләрләр.

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹејмс Браун, тел.: +1 718 560 5000