Сон бир нечә ај әрзиндә Нју-Јоркда (АБШ) 40 нәфәр Јеһованын Шаһидиндән ибарәт груп Бәдии тәртибат шөбәси вә Јазы шөбәси илә бирликдә jw.org сајтынын јени тәртибаты үзәриндә иш апарырдылар. Мәгсәд — сајты һәм компјутердә, һәм дә мобил ҹиһазларда ҝөрүнүшҹә даһа ҝөзәл, ејни заманда истифадәдә раһат етмәк иди. Үстәлик, сајты јени тәртибатда һазырламагла онлар ики мәгсәдә ҹан атырдылар.

1. Сајтларымызы бирләшдирмәк. Јеһованын Шаһидләринин үч сајты бир — www.jw.org сајты алтында бирләшдириләҹәк. Диҝәр ики — www.watchtower.org вә www.jw-media.org сајтлары ләғв едиләҹәк. Бунун сајәсиндә Јеһованын Шаһидләри илә бағлы һәр һансы мәлуматы ахтаран инсанлар бир мәнбәдән истифадә едә биләҹәкләр. Мәсәлән, сиз сајтдан бир чох дилләрдә Мүгәддәс Јазылары вә она әсасланан әдәбијјаты охуја, гулаг аса, еләҹә дә сизи марагландыран материалы чап едә биләрсиниз.

2. Әлавә мәлумат вермәк. Јениләнмиш сајтда Мүгәддәс Јазылара аид гыса ҹаваблар верилир, еләҹә дә Јеһованын Шаһидләринин мүждәчилик фәалијјәти, филиаллары, Падшаһлыг заллары вә вилајәт конгресләри һаггында мәлуматлар ҝәтирилир. «Хәбәрләр» бөлмәсиндә Јеһованын Шаһидләри илә әлагәдар дүнјада баш верән һадисәләр һаггында хәбәрләр верилир. Сајтда һәмчинин аиләләр, јенијетмәләр вә ушаглар үчүн интерактив тапшырыглар да јер алыр.

Интернетә 430 дилдә гојулан Јеһованын Шаһидләринин әдәбијјатларыны һәр ҝүн, орта һесабла, бир нечә јүз мин адам ачыб охујур. Сајт истифадәчиләри демәк олар ки, јарым милјона гәдәр фајл јүкләјирләр: аудио, EPUB, PDF-форматда, еләҹә дә мүхтәлиф жест дилләриндә видео-фајллар јүкләјирләр. Һәр ҝүн јүз нәфәр Мүгәддәс Јазылары өјрәнмәк хаһиши илә мүраҹиәт едир.