Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

1 АВГУСТ 2014-ҸҮ ИЛ
ДҮНЈАДАН ХӘБӘРЛӘР

Јеһованын Шаһидләри дүнјада ән чох дилә тәрҹүмә едилмиш JW.ORG сајтынын реклам кампанијасына башлајырлар

Јеһованын Шаһидләри дүнјада ән чох дилә тәрҹүмә едилмиш JW.ORG сајтынын реклам кампанијасына башлајырлар

НЈУ-ЈОРК. 2014-ҹү ил августун 1-и Јеһованын Шаһидләри «Һәјати ваҹиб суаллара ким ҹаваб верә биләр?» адлы јени буклети пајламаг үзрә үмумдүнја кампанијаја старт верирләр. Бир ај давам едәҹәк бу кампанијанын мәгсәди иҹтимаијјәтин диггәтини өзләринин рәсми jw.org сајтына ҹәлб етмәкдир. Сајт тәхминән 500 дилә тәрҹүмә олунуб, лакин әдәбијјатлары 700-ә јахын дилдә јүкләмәк олар. Мәһз буна ҝөрә jw.org сајты дүнјада ән чох дилә тәрҹүмә едилмиш сајт һесаб олунур.

Һәр ҝүн jw.org сајтына милјон дәфәдән чох дахил олунур. Сајтда һәр јашда, мәдәнијјәтдә вә шәраитдә јашајан инсанлар үчүн фајдалы мәсләһәтләрлә зәнҝин олан мәгалә вә видеолар тапмаг олар. Белә видеочархлардан бири «Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?» адланыр вә она јени буклетдәки QR коду скан етмәклә бахмаг олар. Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјин практики фајдасыны ҝөстәрән бу видеочарх реал һәјатдан ҝөтүрүлән кадрлардан вә анимасија елементләриндән ибарәтдир. Һал-һазырда бу чарх 450-дән чох дилә тәрҹүмә едилиб вә 2013-ҹү ил нојабрын 18-дә сајта гојулан ҝүндән тәхминән 4 милјон дәфә јүкләниб.

Јеһованын Шаһидләринин баш идарәдәки (Бруклин, Нју-Јорк) нүмајәндәси Ҹ. Р. Браун дејир: «Бу кампанија һамымызы һејрәтә ҝәтирир. Дүнјада сәккиз милјона јахын Јеһованын Шаһиди вар вә биз һамымыз инсанлара бу сајт һагда данышаҹағыг. Чох ҝүман ки, бу, тәшкилатымызын тарихиндә ән иримигјаслы кампанија олаҹаг».

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Ҹефри Ҹексон гејд едир: «jw.org ики ил бундан әввәл ишыг үзү ҝөрән ҝүндән бәри бүтүн дүнјада јашајан инсанлар үчүн чох дәјәрли мәлумат мәнбәјинә чеврилиб. Сајтда ушаглара тәлим вермәкдә көмәк едән видеолар вә бүтүн аиләниз үчүн фајдалы мәгаләләр тапа биләрсиниз. Үстәлик, Мүгәддәс Китабы да онлајн охуја биләрсиниз. Биз истәјирик ки, бу сајт мүмкүн гәдәр чох инсана фајда ҝәтирсин. Мәһз бу сәбәбдән бу кампанијаны кечиртмәк гәрарына ҝәлдик».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000

Јеһованын Шаһидләри дүнјада ән чох дилә тәрҹүмә едилмиш jw.org сајтынын реклам кампанијасына