НЈУ-ЈОРК. Јеһованын Шаһидләринин Бруклиндә (Нју-Јорк) јерләшән үмумдүнја баш идарәсиндә Рәһбәрлик Шурасынын үзвү кими хидмәт едән Гај Пирс чәршәнбә ахшамы, 18 март тарихиндә 79 јашында вәфат едиб.

Гај Пирс Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинә вә Мүгәддәс Китаб үзрә үмумдүнја маарифләндирмә ишинә нәзарәт едән мүхтәлиф комитәләрдә хидмәт едирди. Бу сәбәбдән о, чох вахт ишҝүзар сәфәрләрдә олурду вә фүрсәтдән истифадә едәрәк ҝетдији һәр јердә иман баҹы-гардашларына үрәк-дирәк верирди. Иши чох олса да, она көмәк вә мәсләһәт үчүн мүраҹиәт едәнләрә һәмишә вахт тапырды. Меһрибан тәбәссүмү вә јумор һисси сајәсиндә инсанлар өзләрини онун јанында чох раһат һисс едирдиләр. Јахынлары фикир вермишләр ки, о, миллијәтиндән асылы олмајараг, һамыны өзүнә чәкирди. Таммүддәтли хидмәтчиләрин бурахылыш програмында Гај Пирс демишди: «Салеһлик принсипләринә риајәт етмәкдә гәти олун, лакин ејни заманда вәзијјәти дә нәзәрә алын. Садәҹә сизинлә ејни мәдәнијјәтдән олмадыгларына ҝөрә тәјинатынызда гаршылашаҹағыныз инсанлара јухарыдан ашағы бахмајын». О, өзү дә бу саһәдә ҝөзәл нүмунә иди.

Гај Пирс 1934-ҹү ил нојабрын 6-да Калифорнија штатынын Оберн шәһәриндә дүнјаја ҝөз ачыб. 1955-ҹи ил августун 14-ү 20 јашында Јеһованын Шаһиди кими вәфтиз олунуб. 1977-ҹи ил мајын 30-у һәмиманлысы Пенелопа (Пенни) Вонгла аилә һәјаты гуруб. Онларын ушаглары дүнјаја ҝәлди. Онларын һәр икиси дә вахтларынын бөјүк һиссәсини Мүгәддәс Китаб үзрә маарифләндирмә ишинә һәср етмишди (Јеһованын Шаһидләри арасында «даими пионер» дејилир). Бир мүддәт сонра Гај Пирс сәјјар хидмәтчи олду: о, Јеһованын Шаһидләринин Бирләшмиш Штатлардакы јығынҹагларына баш чәкир, јығынҹаг үзвләринә вә диҝәр таммүддәтли хидмәтчиләрә үрәк-дирәк верир, руһландырырды. 1997-ҹи илдә һәјат јолдашы илә бирҝә Јеһованын Шаһидләринин АБШ-дакы филиалында хидмәт етмәјә дәвәт едилди. 1999-ҹу ил октјабрын 2-си Гај Пирс Рәһбәрлик Шурасынын үзвү елан едилди.

Гај Пирс 2013-ҹү ил октјабрын 5-и вә 6-сы кечирилән Ҝөзәтчи Гүлләси, Мүгәддәс Китаб вә Трактатлар Ҹәмијјәтинин (Пенсилванија) 129-ҹу иллик ҝөрүшүнә сәдрлик етмишди. Истәр Интернет јајым, истәрсә дә ҹанлы шәкилдә програмы 31 өлкәдә 1 413 676 инсан динләмишди. Јеһованын Шаһидләринин рәсми веб-сајтынын мәлуматына ҝөрә, бу, һәмин тарихәдәк Јеһованын Шаһидләринин кечирдији ән бөјүк ҝөрүш иди.

Онун аилә үзвләриндән һәјатда галан јолдашы Пенни, алты өвлады вә нәвә-нәтиҹәләридир. О, өзүнә аилә билдији бүтүн дүнјадакы Јеһованын Шаһидләринин јаддашында хош хатирәләрлә галыб.

Рәһбәрлик Шурасында чијин-чијинә бирҝә хидмәт етдији әмәкдашлары онун барәсиндә белә демишдиләр: «Онун јер үзүндә оларкән јаддашымыза һәкк етдији ҹәсарәт вә сәдагәт нүмунәси бундан сонра да бизи мөһкәмләндирәҹәк».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000