НЈУ-ЈОРК. Јеһованын Шаһидләри мајын 22-дән Бирләшмиш Штатларда 2015-ҹи ил реҝионал топлантылар мөвсүмүнә башлајыр. «Мәсиһдән өрнәк алын!» адлы реҝионал топланты дүнја мигјасында 2016-ҹы илин јанвар ајына кими давам едәҹәк. Һәр бөјүк топлантынын әразисиндә јерли Шаһидләр үч һәфтә әрзиндә кампанија кечирәрәк инсанлары пулсуз програмда иштирак етмәјә дәвәт едәҹәкләр.

Јеһованын Шаһидләринин Бруклиндәки баш идарәсинин нүмајәндәси Ҹ. Р. Браун дејир: «Буилки реҝионал топланты Иса Мәсиһи дүнјаҹа танынмыш шәхсијјәт, еләҹә дә һәр јашдан, мәншәдән, мәдәнијјәтдән олан инсанлара ҝөзәл өрнәк кими тәгдим едәҹәк. Биз инанырыг ки, Исанын һәјатында баш вермиш әһәмијјәтли һадисәләрин башга јөндән ишыгландырылмасы инсанлара зөвг верәҹәк. Бу илки топлантыда ҝүндәлик һәјатымызда Иса Мәсиһдән неҹә өрнәк ала биләҹәјимизи ҝөстәрән мәналы вә мараглы видеолар интерактив јанашмајла нүмајиш етдириләҹәк».

«Мәсиһдән өрнәк алын!» адлы реҝионал топлантынын дәгиг вахтыны вә јерини билмәк үчүн Јеһованын Шаһидләринин jw.org рәсми сајтына дахил олун. Еләҹә дә бөјүк топланты һагда репортаж һазырламаг истәјән журналистләр Јеһованын Шаһидләринин ән јахын филиалы илә әлагә сахлајараг јерли медиа нүмајәндәсинин дә ады дахил олмагла әлавә мәлумат ала биләрләр.

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000