Контентә кеч

18 СЕНТЈАБР 2013-ҸҮ ИЛ
ДҮНЈАДАН ХӘБӘРЛӘР

Жест дили үчүн јени програм чыхыб!

Жест дили үчүн јени програм чыхыб!

«JW Library Sign Language» (жест дилиндә електрон китабхана) програмы jw.org сајтындан жест дилиндә (һәлә ки Америка жест дилиндә) видеоматериаллар јүкләмәјә вә Интернетә гошулмадан онлара бахмаға имкан верир. Рәнҝарәнҝ тәсвирләрлә зәнҝин олан бу програм асан навигасија системи вә идарәетмә елементләри илә сечилир. Бу програмы iPad®, iPhone®, iPod touch®, о ҹүмләдән Android™ 3.0 вә сонракы версијаларла ишләјән ҹиһазлара јазмаг олар. Ҝәләҹәкдә бу програм Windows 8 үчүн дә чыхаҹаг.