БИШКЕК, Гырғызыстан. 2013-ҹү ил 19 нојабр тарихиндә Гырғызыстан Али Мәһкәмәсинин Конститусија Палатасы инди гүввәдә олан алтернатив хидмәт ганунунун конститусијаја ујғун олмадығыны вә дин азадлығыны поздуғуну јекдил шәкилдә бәјан етди. Мәһкәмә етигадлары јол вермәдијиндән һәрби хидмәтдән имтина едәнләрә әсил алтернатив мүлки хидмәт тәгдим етмәк үчүн һөкумәтин гануну дәјишмәсини тәләб етди.

2009-ҹу илдә Гырғызыстан һөкумәти алтернатив хидмәт һагда ганун гәбул етди. Лакин сонрадан ајдын олду ки, бу хидмәт һәрби гүввәләрин нәздиндәдир. Алтернатив хидмәти иҹра едәнләрә нәзарәт һәрбчиләрә тапшырылмышды, һәтта бәзиләриндән һәрби фәалијјәти дәстәкләмәк үчүн пул өдәмәк тәләб етмишдиләр. Алтернатив хидмәти баша вуранларын ады автоматик олараг сәфәрбәрлик еһтијаты сијаһысына салынырды. Буна ҝөрә дә Јеһованын Шаһидләри тәгдим олунан алтернатив хидмәтдән имтина едирдиләр вә онлара гаршы бир нечә ҹинајәт иши ачылмышды.

Нојабр ајында верилән гәрарла тәсдиг олунду ки, Шаһидләрин онлара тәгдим олунан алтернатив хидмәтдән имтина етмәләринә әсаслы сәбәбләри вар вә онлар вәтәндашлыг борҹундан бојун гачырмырлар. Мәһкәмә ашкар етди ки, бу Шаһидләр әсил алтернатив мүлки хидмәти иҹра етмәк истәјирләр. Јеһованын Шаһидләринә гаршы ачылан бүтүн ҹинајәт ишләринә јенидән бахылмасы вә гануна едилән дәјишикликләр нәзәрә алынараг гәрарларын јениләнмәси ҝөзләнилир.

Јеһованын Шаһидләринин Гырғызыстандакы нүмајәндәси Һәмид Искаков дејир: «Бу гәрар етигадларына ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина едәнләрин проблемләринин һәллини тапмасы илә јанашы, гырғыз мәмурларына Јеһованын Шаһидләринин бејнәлхалг сәвијјәдә һөрмәт газанмыш бир дин олдуғуну анламаларына көмәк едәҹәк».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.:+1 718 560 5000

Гырғызыстан: Һәмид Искаков, тел.: +996 770 778 885