Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Герит Лөш газах дилиндә чыхан «Мүгәддәс Китабын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»ни тәгдим едир.

АЛМАТА, Газахыстан. Газах дилиндә Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси» 26—28  сентјабр тарихләриндә кечирилән Јеһованын Шаһидләринин бөјүк топлантысында ишыг үзү ҝөрдү. Орада иштирак едән 3721 нәфәрин һамысына Мүгәддәс Китабын 1 нүсхәси верилди.

Түрколоҝија үзрә мүтәхәссис Александр Гаркаветс газах дилиндә чыхан «Јени Дүнја Тәрҹүмәси» һагда белә демишди: «Мүгәддәс Јазылары газах дилинә тәрҹүмә етмәк үчүн мәнбәләрин мәһдуд олмасына бахмајараг, тәрҹүмәчиләр мөһтәшәм бир иш ҝөрүбләр. Онларын тәрҹүмә заманы орижинал мәтнин мәнасыны газах дилиндә вермәк үчүн јени үсуллардан истифадә етмәләри тәрифәлајигдир». «Јени Дүнја Тәрҹүмәси» мүасир данышыг дилиндә олдуғу үчүн һамы тәрәфиндән асанлыгла баша дүшүлүр.

«Ачыг гапы» ҝүнүндә Шаһидләр әнәнәви «Јурт» чадырыны гурублар ки, гонаглар динҹәлә билсинләр.

Бөјүк топлантыдан сонракы һәфтә, октјабрын 3-ү Јеһованын Шаһидләринин Газахыстандакы филиалы ачыг гапы ҝүнү кечиртди вә газах дилиндә јени Мүгәддәс Китабы тәгдим етди. Газахыстанын әсас хәбәр аҝентликләриндән бири олан «Азаттык» радиосу бу тәдбир һаггында белә демишди: «Ачыг гапы ҝүнүнә Акимат (рајон администрасијасы) рәсмиләри, Дини Гурумларла Иш үзрә Шөбәнин мүдири Нуржан Жапаркул, хариҹи дипломатик һејәтин нүмајәндәләри, дини елмләр үзрә мүтәхәссисләр вә диҝәрләри ҝәлмишдиләр». Ҹәнаб Жапаркул демишди: «Алматадакы бу тәдбирдә Јеһованын Шаһидләри бизи чох сәмими гаршыладылар. Онларын бу тәшәббүсү тәрифәлајигдир вә бунун бизим ишимизә чох көмәји дәјди».

Дини Гурумларла Иш үзрә Шөбәнин рәиси Нуржан Жапаркул вә Дини Гурумларла Иш үзрә Шөбәнин диҝәр рәсмиләри ачыг гапы ҝүнүндә Јеһованын Шаһидләринин филиалыны зијарәт едирләр.

«Ачыг гапы» ҝүнүнүн дәвәтнамәләри Алматада пајланылыр.

Јеһованын Шаһидләринин Газахыстандакы нүмајәндәси Полад Бекжан дејир: «Бу илки бөјүк топлантымызда иштирак едәнләрин сајы вә газах дилиндәки Мүгәддәс Китабын ҝетдикҹә артан газахдилли инсанлар тәрәфиндән мүсбәт гаршыланмасы бизи севиндирир. Һәмчинин “Ачыг гапы” ҝүнүмүз дә өз мәгсәдинә чатды. Бунунла да дөвләт рәсмиләринин, КИВ-нин вә гоншуларымызын Јеһованын Шаһидләрини таныма фүрсәти олду».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000

Газахыстан: Полад Бекжан, тел: +7 727 232 36 62