Чәршәнбә ахшамы, 7 нојабр тарихиндә Јеһованын Шаһидләри Бруклинин (Нју-Јорк) тарихи әразиси олан Думбода Адамс 74 үнванындакы әмлакларынын сатышыны тамамладылар. Бу, Думбо бөлҝәсиндә тикинти ишләри апарыла биләҹәк сон әразиләрдән биридир.

Јеһованын Шаһидләри бу әразини 1975-ҹи илдә алмыш вә 1976-ҹы илдә бурада автомобил тәмир гаражы тикмишдиләр. 1990-ҹы илдә исә бинанын өлчүсүнү тәхминән икигат артырмышдылар. Һал-һазырда бинанын әразиси 2236 квадрат метрдир. Амма әрази сәнәдләшдирилмәсинә әсасән, орада 13 462 квадрат метрлик саһәдә тикинти ишләри апармаг олар. Бу әмлакдан гараж, јашајыш јери вә тиҹари мәгсәдләр үчүн истифадә етмәк олар.

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг мәлумат хидмәти: Дејвид Семониан, Иҹтимаи әлагәләр шөбәси, тел.: +1 845 524 3000