ЗЕЛТЕРС, Алманија. 22 феврал 2013-ҹү ил тарихиндә Јеһованын Шаһиди олан Матилда Һартл Баваријанын баш назири ҹәнаб Һорст Зееһофер тәрәфиндән «Хидмәтләрә ҝөрә» ордени илә тәлтиф олунду. «Хидмәтләрә ҝөрә» ордени Алманија Федератив Республикасынын халгын рифаһы үчүн ҝөрүлән ишләрә ҝөрә вердији ән али мүкафатларындан биридир.

Баварија сакини Матилда Һартл әлил олан оғлу Мартинин узун мүддәт гејдинә галдығы үчүн бу мүкафата лајиг ҝөрүлмүшдү; Мартинин инди 26 јашы вар. Ушаг оланда она Дүшенн әзәлә дистрофијасы диагнозу гојулмушду. Бу хәстәлик инкишаф едән әзәлә атрофијасы вә зәифләмәси илә характеризә олунур. Матилда Һартл бирдән оғлуна нәсә лазым олар дејә ҝеҹәләр тез-тез ојанмалы олур. Мәсәлән, онун нәфәс јолларыны бронхиал ифразатлардан тәмизләмәк лазым ҝәлир, о, буну она ҝөрә едир ки, ағ ҹијәрләрә инфексија дүшмәсин вә пневмонија инкишаф етмәсин. Онун диҝәр оғлу Макс бу хәстәликлә јанашы, әгли зәифликдән дә әзијјәт чәкирди. Матилда узун илләр ана мәһәббәти илә һәр ики оғлунун гејдинә галмышды. Әфсуслар олсун ки, оғлу Макс 2008-ҹи илдә 19 јашында өлдү.

«Белә ағыр јүкүн алтындан галхмаг үчүн ҝүҹү һарадан тапырсыныз?» суалына Матилда Һартл бу ҹүр ҹаваб верди: «Мәнә ҝүҹ верән мәним дини әгидәмдир. Бир Јеһованын Шаһиди кими, һәјата чох һөрмәт едирәм. Нә гәдәр ки ҝүҹүм вар, хәстәлијинә бахмајараг, оғлумун һәјатдан севинҹ дујмасы үчүн баҹардығымы етмәк истәјирәм».

Баш назир ҹәнаб Зееһофер Матилда Һартлы вә бу мүкафатла тәлтиф олунмуш диҝәр инсанлары тәрифләјәрәк деди: «Сиз бу дүнјанын, бир аз да олса, јахшылашмасы үчүн өз төһфәнизи вермисиниз».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: Ҹ. Р. Браун, мәлумат хидмәти, тел.: +1 718 560 5000

Алманија: Волфрам Слупина, тел.: +49 6483 41 3110