Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

12 СЕНТЈАБР 2014–ҸҮ ИЛ
АЛМАНИЈА

Насистләр тәрәфиндән едам едилән Јеһованын Шаһидинин шәрәфинә уҹалдылан Заксенхаузен абидәси

Насистләр тәрәфиндән едам едилән Јеһованын Шаһидинин шәрәфинә уҹалдылан Заксенхаузен абидәси

ЗАКСЕНХАУЗЕН һәбс дүшәрҝәсиндә едам олунмуш Август Дикманын едамындан 75 ил өтүр. Бунунла әлагәдар 2014-ҹү ил сентјабрын 16-сы Зелтерсдә (Алманија) Бранденбург Хатирә Лөвһәси гаршысында хүсуси анма мәрасими кечириләҹәк. О, II Дүнја мүһарибәсиндә әгидәсинә ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина етдији үчүн насистләр тәрәфиндән едам едилән илк Јеһованын Шаһиди олуб.

Август Дикман, тәхминән 1936-ҹы ил

1937-ҹи илин октјабрында Дикман Јеһованын Шаһиди олдуғу үчүн Заксенхаузен һәбс дүшәрҝәсинә ҝөндәрилмишди. 1939-ҹу илдә II Дүнја мүһарибәси башлајандан үч ҝүн сонра ҝестапо Дикманы һәрби хидмәтә чағырыб ондан алман ордусуна дахил олмаг үчүн һәрби сәнәди имзаламағы тәләб етди. Дикман исә һәрби хидмәтдән имтина етди. Буна ҝөрә дә ону бирнәфәрлик камераја салдылар. Дүшәрҝә командири Дикманы дүшәрҝәдә оланларын ҝөзү гаршысында едам етмәк үчүн SS-ин башчысындан рүсхәт истәди. 1939-ҹу ил сентјабрын 15-и Дикманын гардашы Һенрики вә јүзләрлә Јеһованын Шаһидини бу едамы изләмәјә мәҹбур етдиләр. Ики ҝүндән сонра «Нју-Јорк Тајмс» гәзетиндә Алманија барәдә белә бир хәбәр дәрҹ олунду: «29 јашлы Август Дикман... силаһлы дәстә тәрәфиндән ҝүлләләнди». Даһа сонра һәмин гәзетдә дејилирди ки, о, «өз дининә бағлы галыб» һәрби хидмәтдән имтина етдији үчүн мәһкум олунуб.

1999-ҹу ил сентјабрын 18-и 890-дан артыг Јеһованын Шаһидинин һәбсдә олдуғу Заксенхаузен һәбс дүшәрҝәсинин диварынын бајыр тәрәфиндән онларын шәрәфинә лөвһә асылмышды. Бундан әлавә, Дикманын шәрәфинә уҹалдылан абидәнин ачылышы олмушду.

75 иллик анма мәрасими Дикманын абидәсинин олдуғу әразидә башлајаҹаг, ардынҹа әввәлләр мәһбусларын мәтбәхи олмуш јердә мәрузәләр сөјләнәҹәк. Мәрасимдә Нојенгамме һәбс дүшәрҝәсинин абидәсинин мүәллифи вә директору ҹәнаб Детлеф Гарбе гонаг мәрузәчи гисминдә чыхыш едәҹәк.

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: Ҹ. Р. Браун, мәлумат хидмәти, тел.: +1 718 560 5000

Алманија: Волфрам Слупина, тел.: +49 6483 41 3110