ЗЕЛТЕРС, Алманија. 2014-ҹү ил јанварын 31-дә беш алман һәбс дүшәрҝәсиндә јатмыш вә коммунизм режими дөврүндә һәбсдә олмуш Рихард Рудолф адлы Јеһованын Шаһиди вәфат едиб. Онун 102 јашы вар иди.

1933-ҹү илдә насистләр һакимијјәтә ҝәләндә Јеһованын Шаһидләринин Алманијадакы фәалијјәти өлкәнин бир чох јерләриндә гејри-гануни елан едилди. Нәтиҹәдә, 11 300-дән чох Јеһованын Шаһиди һәбсә атылмыш, Рихард Рудолф да дахил олмагла, 4200 нәфәр һәбс дүшәрҝәләринә ҝөндәрилмишди. 1500-ә јахын инсан һәјатыны итирмишди. Насист режими дөврүндә Рихард Рудолф 9 ил һәбсдә јатыб. Үстәлик, о, беш алман һәбс дүшәрҝәсиндә олуб. Онларын арасында гәддарлығы илә танынан Заксенхаузен вә Нојенгамме һәбс дүшәрҝәләри дә вар иди. Бу дүшәрҝәләрдә 300 000-дән чох адам јатыб вә 140 000-ә јахын инсан һәјатыны итириб.

Рихард Рудолф (дамда, сағ күнҹүн лап архасында) 1940-ҹы илдә Нојенгамме һәбс дүшәрҝәсини тикмәјә мәҹбур едилән мәһбуслардан бири олуб.

1944-ҹү илдә Рихард Рудолф Нојенгамме дүшәрҝәсинин нәздиндәки Залсҝиттер-Ватенштедт дүшәрҝәсинә көчүрүлмүшдү. Онун дини етигадлары силаһ сурсатынын истеһсалы илә әлагәли олан ишләрин һеч бирини ҝөрмәјә јол вермирди. Буна ҝөрә ону едам етмәклә һәдәләјирдиләр. Лакин Рихард Рудолфун дини етигадларына һејран олан үрәјијумшаг бир СС забити ону әрзаг дашыјан машында ҝизләдәрәк һәјатыны хилас етмишди.

Икинҹи Дүнја мүһарибәси битәндән сонра Рихард Рудолф сонрадан Алманија Демократик Республикасы (АДР) кими танынан совет ишғал зонасында Јеһованын Шаһиди кими өз фәалијјәтини давам етдирмишди. 1950-ҹи илдә о, јенидән һәбс едилди. Үмумиликдә, етигадларына ҝөрә Рихард Рудолф 20 илә јахын һәбсдә олуб.

Рихард Рудолф вә онун һәјат һекајәсини јазараг мүкафатла тәлтиф олунан Анна-Жаклин Фризер.

Узун илләр әрзиндә Рихард Рудолф Мүгәддәс Китабдакы хош хәбәри, еләҹә дә кечмишдә ајры-сечкилијин аҹы нәтиҹәләри барәдә өјрәндији дәрсләри башгалары илә бөлүшүрдү. 2009-ҹу илдә Анна-Жаклин Фризер адлы бир тәләбә Рихард Рудолфун һәјат һекајәсини вә ондан алдығы мүсаһибәни јазараг президентин нәздиндә кечирилән «Ади гәһрәманлар» тарих мүсабигәсиндә ики мүкафат удду. Рејнланд-Пфалтс торпағында о, биринҹи јерә чыхды вә дөвләт мүкафаты илә тәлтиф олунан үч тәләбәдән бири олду.

Алманијадакы Јеһованын Шаһидләринин нүмајәндәси Волфрам Слупина дејир: «Рихард Рудолф бизим әзиз достумуз вә һәмиманлымыз олмагла јанашы, тарихчиләр үчүн гијмәтли мәлумат мәнбәји иди. Онун мөһтәшәм иман вә ҹәсарәт нүмунәси олан һәјат јолу һамымыз үчүн нүмунәдир».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000

Алманија: Волфрам Слупина, тел.: +49 6483 41 3110