Контентә кеч

Алманија

12 СЕНТЈАБР 2014–ҸҮ ИЛ

Насистләр тәрәфиндән едам едилән Јеһованын Шаһидинин шәрәфинә уҹалдылан Заксенхаузен абидәси

Заксенхаузен һәбс дүшәрҝәсиндә едам олунмуш Август Дикманын едамындан 75 ил өтүр. Бунунла әлагәдар 2014-ҹү ил сентјабрын 16-сы Зелтерсдә (Алманија) Бранденбург Хатирә Лөвһәси гаршысында хүсуси анма мәрасими кечириләҹәк. О, II Дүнја мүһарибәсиндә әгидәсинә ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина етдији үчүн насистләр тәрәфиндән һамынын гаршысында едам едилән илк Јеһованын Шаһиди олуб.

7 АПРЕЛ 2014-ҸҮ ИЛ

Алман һәбс дүшәрҝәләриндә јатмыш Рихард Рудолф 102 јашында вәфат едиб

Рихард Рудолф дини етигадларына ҝөрә насизм вә коммунизм режими дөврләриндә тәгрибән 20 ил һәбсдә јатыб.

8 ОКТЈАБР 2013-ҸҮ ИЛ

Јәһуди сојгырымындан сағ чыхан бир Шаһид үчүн абидә гојулду

Мәрһум Макс Либстер беш һәбс дүшәрҝәсиндәки шәраитә дөзмәк үчүн ҝүҹү һарадан алырды?