Вјана шәһәри Медлинг рајон мери Габриела Вотава тәдбирин ачылыш мәрузәсини сөјләјир.

ВЈАНА. 2015-ҹи ил мајын 13-ү алман ордусуна гошулмадығына ҝөрә насистләр тәрәфиндән 75 ил әввәл едам олунан Ҝерһард Штајнахер адлы Јеһованын Шаһидинин хатирә лөвһәсинин ачылышы олду. Тәдбирдә тәхминән 400 нәфәр иштирак едирди. Бу мәрасим Штајнахер аиләсинин кечмиш евләринин (Ленҝенфелдгассе, ев 68) гаршысында кечирилди. Мәрасимдә әсас мәрузәни Вјана шәһәри Медлинг рајон мери Габриела Вотава сөјләди.

Мәрасим Ҝерһард Штајнахерин «Атәш ача билмәрәм» сөзләринә әсасланырды. Бу сөзләри о, әфв мүраҹиәтиндә демишди. Бу садә сөзләр Ҝерһардын Исанын Мәтта 19:19 ајәсиндә дедији: «Башгасыны өзүнү севдијин кими сев» сөзләринә вә буна бәнзәр диҝәр мәсиһи һәгигәтләринә нә дәрәҹәдә өнәм вердијини габарыг шәкилдә ҝөстәрир.

Ҝерһард ҝәнҹ јашларындан Мүгәддәс Китабы өјрәнирди. 17 јашында о, Јеһованын Шаһиди олду. 15 сентјабр 1939-ҹу илдә исә етигадына ҝөрә һәрби хидмәтә ҝетмәдији вә Һитлерә сәдагәт анды ичмәдији үчүн һәбс едилди. Вјанада 6 һәфтә һәбсдә сахланылдыгдан сонра ону мәһкәмә просесинә гәдәр Моабит (Берлин, Алманија) һәбсханасына ҝөндәрдиләр.

1939-ҹу ил нојабрын 11-и, динләмә просесинин илк ҝүнү ону тәхрибатчылыгда иттиһам едәрәк һаггында өлүм һөкмү вердиләр. О, етигадыны әсас ҝәтирәрәк әфв диләди. Буна бахмајараг, 1940-ҹы ил мартын 2-си Рејх Һәрби Мәһкәмәси гәрары гүввәдә сахлады. 4 һәфтә сонра, мартын 30-у Ҝерһард Штајнахер Берлинин пис ад газанмыш Плөтзенсе һәбсханасында ҝилјотиндә едам олунду. Онун ҹәми 19 јашы вар иди.

Хатирә лөвһәсинин ачылышындан сонра тәдбир јахынлыгда јерләшән Дөвләт Мәдәнијјәт Университетинин театр залында давам етди. Тәдбирдә һәмчинин Штајнахер аиләсинин тарихини әкс етдирән сәрҝи кечирилди. Експонатлардан бири 1976-ҹы илдә тапылан балаҹа бир гуту иди. Һәмин гутуда Игнатс вә Луиза Штајнахерин һәбсдә олан оғулларына јаздыглары 28 мәктуб вә Ҝерһардын да валидејнләринә јаздығы 25 ачыгча вә мәктублар вар иди. О мәктубларда Ҝерһард валидејнләринә һәм үрәк-дирәк верир, һәм дә инандығы шејләрә әминлијини билдирирди.

1976-ҹы илдә Ҝерһардын анасы Луизанын өлүмүндән сонра Штајнахерләрин евиндән мәктуб вә ачыгчаларла долу гуту тапылды.

Вјанада һәфтәлик дәрҹ олунан бир гәзет бу тәдбири Штајнахерин ҹәсарәтини «гаранлыгдан нура чыхаран» «унудулмаз хатирә» адландырды («Wиенер Безирксзеитунҝ»). Мәгаләнин мүәллифи Штајнахери бу сөзләрлә тәрифләди: «О, јашадығы принсипләрә ҝөрә ҹанындан кечмәјә белә һазыр иди».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг мәлумат хидмәти: Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000

Австрија: Јоһан Зиммерман, тел.: +43 1 804 53 45

Алманија: Волфрам Слупина, тел.: +49 6483 41 3110