Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

21 ИЈУЛ 2014-ҸҮ ИЛ
АВСТРИЈА

Јеһованын Шаһидләринин шәрәфинә Гүзен һәбс дүшәрҝәсиндә абидә гојулду

Јеһованын Шаһидләринин шәрәфинә Гүзен һәбс дүшәрҝәсиндә абидә гојулду

ЗЕЛТЕРС, Алманија. 2014-ҹү ил апрелин 13-ү, базар ҝүнү Австријадакы Гүзен һәбс дүшәрҝәсинин хатирә ҝушәсиндә тәхминән 450 Јеһованын Шаһидинин шәрәфинә хатирә лөвһәси гојулду. Онлар насистләр тәрәфиндән Маутһаузен вә она бағлы олан Гүзен һәбс дүшәрҝәсиндә һәбс олунмушдулар. Тәдбирдә 130 нәфәр иштирак етмишди.

13 апрел 2014-ҹү илдә Гүзен һәбс дүшәрҝәсиндә кечирилән тәдбирдә гојулмуш хатирә лөвһәси

Шаһидләр Маутһаузен һәбс дүшәрҝәсинә чатанда командир онлара һәдә-горху ҝәләрәк демишди: «Бурадан бир нәфәр дә олсун Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчысы сағ чыхмајаҹаг». Доггуз ил Дахау, Маутһаузен вә Гүзен һәбс дүшәрҝәләриндә олуб, орадан сағ чыхмыш вә сонралар Јеһованын Шаһидләринин Нју-Јоркдакы баш идарәсиндә Рәһбәрлик Шурасынын үзвү олмуш Мартин Поетзинҝер Маутһаузендә олдуғу вахтлардан данышыр: «Ҝестапо иманымызы сындырмаг үчүн һәр васитәјә әл атырды».

Мај 1945: Гүзен һәбс дүшәрҝәси. Мартин Поетзинҝерин (өн ҹәрҝәдә, солдан икинҹи) сағ галан 23 нәфәрлә бирҝә һәбсдән азад олундугдан гыса вахт сонра чәкдирдији шәкил

Маутһаузендәки бәзи Шаһидләр һәмин һәбс дүшәрҝәсинә бағлы олан Гүзенә көчүрүлдү. Әсил «өлүм дүшәрҝәси» олан Гүзендә планлы шәкилдә һәр ҝүн мүәјјән сајда инсан өлдүрүлүрдү. Шаһидләр иманларыны горумаг үчүн ҝеҹәләр кичик груплар шәклиндә топлашыб, јаддашларында галан Мүгәддәс Китаб ајәләрини мүзакирә едирдиләр. Бир дәфә онларын әлинә Мүгәддәс Китаб дүшмүшдү. Шаһидләр китабын вәрәгләрини өз араларында бөлүшмүшдүләр. Онлар вәрәгләри јатагларынын алтына ҝизләдиб, имкан јаранан кими охујурдулар.

Һәмчинин Шаһидләр еһтијатла Мүгәддәс Китабдакы хош хәбәри башгалары илә бөлүшүрдүләр. Беш полјак мәһбус Мүгәддәс Китабы Шаһидләрлә арашдырмыш вә ҝизлинҹә вәфтиз үчүн һазырланмыш тахта навалчада вәфтиз олмушдулар. Франз Деш адлы Јеһованын Шаһиди СС забитинә Мүгәддәс Китабдакы хош хәбәри чатдырмышды. Бу забит сонралар Јеһованын Шаһиди олмушду.

Јеһованын Шаһидләринин Австријадакы нүмајәндәси Волфрам Слупина демишди: «Маутһаузен вә Гүзен һәбс дүшәрҝәсиндә олдуглары мүддәтдә иманлары вә ҹәсарәтләри илә јадда галан Шаһидләрә миннәтдарыг. Онларын һамыја гаршы ҝөстәрдикләри мәсиһчи шәфгәти вә хејирхаһлығы пислик үзәриндә гәләбә чалды. Онлар анылмаға вә өрнәк олунмаға лајигдирләр».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000

Австрија: Волфрам Слупина, тел.: +49 6483 41 3110