Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

14 ЈАНВАР 2013-ҸИ ИЛ
ФРАНСА

Иренис Мулонга — Франсанын ән јашлы вәтәндашы

Иренис Мулонга — Франсанын ән јашлы вәтәндашы

2012-ҹи илин нојабрында 112 јашы тамам олан Иренис Мулонга Франсанын ән јашлы вәтәндашы һесаб едилир. О, Јеһованын Шаһиди кими дә јахшы таныныр.

Франсада јашајан Марија Ричард сон вахтларадәк ән јашлы франсыз сајылырды. Амма јүз јашы һагламыш бу гадын Иренисдән 22 ҝүн кичикдир. Өтән илин октјабр ајында 112 јашынын олмасына аз галмыш вәфат едән Марија Ричард да Јеһованын Шаһиди иди.

Иренисин һәјаты әзаб-әзијјәтсиз өтүшмәјиб. Һәлә ики јашы оланда о јашадығы Мартиника адасындакы доғма кәндинин јахынлығында Монтан-Пеле вулканынын пүскүрмәси заманы сағ галмышды. 15 јашында икән Иренис аиләсинә пул сарыдан көмәк етмәк үчүн Франса Гвианасына көчмүш вә орада ишә дүзәлмишди. Бир нечә илдән сонра Мартиникаја гајыдан Иренис аилә һәјаты гурду. Әфсуслар олсун ки, елә ҹаван јашларында о, јолдашы Андрени итирди вә үч гызыны тәк бөјүтмәли олду.

Аиләсини доландырмаг үчүн Иренис банан плантасијасында ишләјирди. Һал-һазырда 80-дән чох јашы олан кечмиш иш јолдашы ону зәһмәткеш бир инсан кими хатырлајыр. О дејир: «Иренис бир ҝүнә 175 ағыр банан салхымыны јүкләмә үчүн һазырлајырды!»

Бәзән һәјатда ағрылы-аҹылы ҝүнләри олса да, Иренис һәр заман мүсбәт әһвал-руһијјәсини горујуб сахлајырды. Онун нәслиндән олан 75 нәфәрдән бири онун һаггында демишди ки, о, «чох шән, ағыллы вә һәр заман хош хатирәләриндән данышмағы севән» бир инсандыр. Јашлы инсанларын әксәријјәтинин хасијјәти белә олур.

Узунөмүрлү олмагда ирси факторларын ролу олса да, инсанын сүрдүјү һәјат тәрзи вә никбин олмасы да ваҹибдир. Јүзү һаглајан инсанлардан узунөмүрлүлүкләринин сиррини сорушанда чоху ҹаваб верир ки, бу, фәал һәјат тәрзи, нормасында гидаланма вә һәјат ешгидир. Бир арашдырманын нәтиҹәсинә әсасән, белә инсанлар «олдугҹа фәал вә динамик олурлар».

Чохлары дүшүнүр ки, инсанын узунөмүрлү олмасы үчүн ҝәрәк ҝүнү-ҝүзараны јахшы олсун. Амма бу һеч дә белә дејил. Франсада апарылан бир ҝениш арашдырма ҝөстәрди ки, јүзү һаглајан инсанларын әксәријјәти, “одда јанмаз, суда батмаз”, јәни «гаршылашдыглары чәтинликләрә синә ҝәрән мөһкәм адамлардыр».

Буну һәјатда чохлу проблемләрә үзләшән Иренисә дә шамил етмәк олар. Нәвәләриндән бири онун никбин әһвал-руһијјәсиндән чох вахт ағыздолусу данышыр: «О, чәтинликлә һәрәкәт етсә дә, һеч вахт ҝилејләнмир».

Иренисин ушаглыгдан католик олмасына бахмајараг, онун Аллаһ вә өмрүн гыса олмасы илә бағлы чохлу суаллары олуб. Мүгәддәс Китабы Јеһованын Шаһидләри илә өјрәнмәјә башладыгдан сонра о, суалларына ганеедиҹи ҹаваб тапды. 74 јашында Иренис Јеһова Аллаһын хидмәтчиси олду. Ондан аһыл јашла вә сәһһәтлә бағлы проблемләрә таб ҝәтирмәјә нәјин көмәк етдијини сорушанда о, чох вахт белә дејир: «Јеһова мәним ҝүҹүмдүр. О, мәним “гүдрәтли әлимдир”. Буна ҝөрә “ҝүнбәҝүн јениләндијими” һисс едирәм!» (Ганунун тәкрары 3:24; 2 Коринфлиләрә 4:16).