Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

15 ЈАНВАР 2013-ҸҮ ИЛ
ФИҸИ

Тропик сиклон «Еван» Ҹәнуби Сакит океан адаларына диван тутур

Тропик сиклон «Еван» Ҹәнуби Сакит океан адаларына диван тутур

Сува, Фиҹи. 2012-ҹи ил декабрын орталарында 4-ҹү дәрәҹәли тропик сиклон Фиҹи вә Самоаны өз ҹәнҝинә алды. Сон 70 ил әрзиндә Фиҹидә баш вермиш сиклонлар арасында ән ҝүҹлүсү сајылан «Еван» бөјүк дағынтылара сәбәб олуб: минләрлә инсанлары евсиз гојуб вә инфраструктура зәрәр вуруб. Бир шәрһчи бу сиклонун Самоаја вурдуғу зәрәри 2009-ҹу илдә дәһшәтли сунаминин вурдуғу зәрәрлә мүгајисә едиб.

Јеһованын Шаһидләриндән тәләф оланлар вә хәсарәт аланлар олмаса да, сиклон бир чох Шаһидләрин евләринә зәрәр вурмушдур. Илкин һесабламалара ҝөрә, Фиҹидә 80-дән чох Шаһидин евинә ја зәрәр дәјмиш, ја да ки учмушдур. Самоанын Уполу адасында 47 Шаһид гасырға уҹбатындан евсиз галмышдыр.

Самоада евсиз галанлар Јеһованын Шаһидләринин јерли ибадәт евләриндә, еләҹә дә һәмиманлыларыҝилдә јерләшдирилмишләр. Самоада сонракы јардым ишләри Јеһованын Шаһидләринин Австралија филиалы тәрәфиндән тәшкил олунмушдур. Декабрын 18-дәк дөрд јығынҹаға әрзаг мәһсуллары вә ҝиҝијена васитәләри пајланмыш, Јеһованын Шаһидләринин тәрҹүмә офиси исә зәрәр чәкәнләри ичмәли су илә тәмин етмишдир. Һәмчинин бир груп Шаһид зијан дәјмиш евләри тәмир етмиш, су басмыш евләри исә су шырнағы илә палчыгдан тәмизләмиш вә дезинфексија етмишдир. Фиҹидә гасырғанын гурбанларынын зәрури еһтијаҹлары Шаһидләрдән ибарәт көнүллүләрдән тәшкил олунмуш јардым комитәләри тәрәфиндән тәмин едилмишдир. Һал-һазырда һәмин комитәләр мәһсулларына зијан дәјмиш Шаһидләрин ҝәләҹәк еһтијаҹларыны һесаблајыр.

Јеһованын Шаһидләринин Фиҹидәки медиа нүмајәндәси Тевита Садол демишди: «Тәбии фәлакәтдән сонра ҝөрүләси иш һәлә чохдур, амма бизим әһвал-руһијјәмиз јүксәкдир. Бундан сонра да һәмиманлыларымыза вә диҝәр инсанлара јардым әлимизи узатмаға һазырыг».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел. +1 718 560 5000

Австралија: Доналд Маклин, тел. 61 2 9829 5600

Фиҹи: Тевита Садол, тел. 679 330 4766