Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

10 МАЈ 2013-ҸҮ ИЛ
СЛОВАКИЈА

Словакијадакы Јеһованын Шаһидләри 100 илликләрини гејд едирләр

Словакијадакы Јеһованын Шаһидләри 100 илликләрини гејд едирләр

БРАТИСЛАВА, Словакија. Јеһованын Шаһидләринин бу өлкәдәки Мүгәддәс Китаб үзрә маарифләндирмә фәалијјәтләринин 100 иллији мүнасибәти илә 15 декабр 2012-ҹи ил тарихиндә филиалда ачыг гапы ҝүнү елан олунмушду. Бунунла әлагәдар гоншулугда јашајан инсанлара филиала екскурсија үчүн дәвәтнамәләр пајланмышды. Һәмин ҝүн 200-дән чох инсан Словакијадакы Јеһованын Шаһидләринин тарихиндәки әсас мәгамлары әкс етдирән 10 стендлә таныш олду.

1912-ҹи илдә Јеһованын Шаһидләринин нүмајәндәләри Словакијада Мүгәддәс Китаб үзрә маарифләндирмә ишинә башладылар. 1991-ҹи илдә исә тәшкилат дәгиг вә асан охунан словак дилиндә Мүгәддәс Китаб нәшр етди. Братиславадакы филиалда беш словак тәрҹүмә групу фәалијјәт ҝөстәрир. Онларын арасында словак жест дили, еләҹә дә гарачыларын шәрги словак вә Валахија диалектинә тәрҹүмә едән груплар вар. Јеһованын Шаһидләринин нәшр етдији бүтүн әдәбијјатлар вә Мүгәддәс Китаб нүсхәләри пулсуз пајланыр. Бу ҝүн Словакијада сајлары 11 000-ни кечән Јеһованын Шаһидләри һәр һәфтә 3400–дән чох инсанла Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси кечирир вә мүхтәлиф јаш групларындан олан бу инсанлара әсил севинҹ вә аилә хошбәхтлијини тапмагда көмәк едирләр.

Үстәлик, әлавә Мүгәддәс Китаб биликләри алмаг үчүн бүтүн өлкәдә олан 160 јығынҹагда тәлим верилир вә јығынҹагларын гапылары иштирак етмәк истәјән һәр кәсин үзүнә ачыгдыр; ҝириш пулсуздур. Јеһованын Шаһидләринин бу өлкәдә кечирдикләри иллик конгресләринин зәнҝин тарихчәси вар. Илк дәфә белә ҝөрүш 1923-ҹү илдә кечирилиб. 2006-ҹы илдә Јеһованын Шаһидләри Братиславада хүсуси конгрес тәшкил етмишдиләр; бу ҝөрүшдә Чехија Республикасындан, Маҹарыстандан вә Румынијадан дәвәт олунмуш 3600 нүмајәндә дә дахил олмагла, үмумиликдә 10 700-дән чох инсан иштирак етмишди.

Јеһованын Шаһидләринин Словакијадакы нүмајәндәси Растислав Елиаш гејд едиб: «Сон 100 ил әрзиндә Словакијада Јеһованын Шаһидләри сүлһсевәр, дүрүст, еләҹә дә гоһумлары вә гоншулары илә јахшы мүнасибәтләрини горујуб сахлајан инсанлар кими ад газанмышлар. Биз бундан сонра да јахынларымызын, бизим кими, Мүгәддәс Китаб тәлимләриндән фајда әлдә етмәләри үчүн әлимиздән ҝәләни әсирҝәмәјәҹәјик».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: Ҹ. Р. Браун, мәлумат хидмәти, тел.: +1 718 560 5000

Словакија: Растислав Елиаш, тел.: +421 2 49107611