Контентә кеч

Хәбәр бурахылышлары

 

БИРЛӘШМИШ ШТАТЛАР

Јеһованын Шаһидләри тарихи «Тауерс» бинасынын сатышыны тамамлајыр

Јеһованын Шаһидләри Бруклиндәки (Нју-Јорк) диҝәр әсас мүлкләрини сатды.

Русија

Русија Президенти Владимир Путин Јеһованын Шаһиди олан бир аиләни «Валидејн шөһрәти» ордени илә тәлтиф етди

Кремлдә кечирилән мәрасимдә Русија Президенти Владимир Путин Карелијадан олан Валери вә Татјана Новик аиләсини «Валидејн шөһрәти» мүкафаты илә тәлтиф етди

ГАЗАХЫСТАН

Газахыстан һөкумәти хәстәликдән әзијјәт чәкән Јеһованын Шаһидини һәбс етди вә онун ибадәтинә гадаға гојду

Газахыстан һөкумәти аилә башчысы вә үч оғул атасы олан Тејмур Әһмәдову Мүгәддәс Китаб үзрә маарифләндирмә фәалијјәтинә ҝөрә беш ил мүддәтинә һәбс етди.

Русија

Русија Али Мәһкәмәси Јеһованын Шаһидләринин әлејһинә гәрар верди

Русијадакы Јеһованын Шаһидләри Идарә Мәркәзинин ләғв едилмәси илә бағлы верилән гәрардан апеллјасија шикајәти верәҹәкләр.

Русија

Русијада гадаға тәһлүкәсинә ҹаваб олараг Јеһованын Шаһидләри үмумдүнја кампанијаја башлајыр

Русијада Јеһованын Шаһидләри ибадәтләринин гадаған олунмасы тәһлүкәси илә үз-үзә дурурлар. Диндашларына дәстәк олмаг үчүн Шаһидләр үмумдүнја мәктубјазма кампанијасына башлајырлар. Бу кампанијада иштирак етмәк истәјәнләр үчүн тәлимат вар.

МЕКСИКА

Мексика һәбсханаларында Мүгәддәс Китаб үзрә маарифләндирмә иши апардыглары үчүн Јеһованын Шаһидләри мүкафата лајиг ҝөрүлүбләр

Рәсмиләр Мексиканын Ашағы Калифорнија штатынын һәбсханаларында Мүгәддәс Китаб үзрә маарифләндирмә иши апардыглары үчүн Јеһованын Шаһидләринә миннәтдарлыгларыны билдирдиләр.

ГАНА

Ганадакы Јеһованын Шаһидләри дашгындан зәрәр чәкәнләрә көмәк едирләр

Ганадакы Јеһованын Шаһидләри дашгындан зәрәр чәкәнләрә ичмәли су вә тибби јардымла тәмин етмәк үчүн јардым комитәси јаратды.

Русија

Мүтәхәссисләр Русијанын JW.ORG сајтына гадаға гојмасына етираз едирләр

21 ијул 2015-ҹи ил тарихиндә Русија Федерасијасы Јеһованын Шаһидләринин рәсми сајтыны гадаған едән јеҝанә дөвләт олду.

АВСТРИЈА

Рајон мери насистләрин едам етдији австријалы Јеһованын Шаһидинин хатирә лөвһәсинин ачылышында чыхыш етди

Габријел Вотава Јеһованын Шаһиди олан вә мүһарибәдә иштирак етмәкдән имтина етдијинә ҝөрә 19 јашында едам олунан Ҝерһард Штајнахерин хатирәсинә һәср олунмуш мәрузә сөјләди.