Августун 18-и Түркмәнистанын Ташауз шәһәриндә мүвәггәти мәһкәмә отағында гурулан мәһкәмә заманы һаким Гајғысыз Оразмурадов «полис әмәкдашына һүҹум етмәк» вә «хулиганлыг» кими сахта иттиһамлар ирәли сүрүлән 33 јашлы Биби Рәһмановаја һагсыз олараг һәбс ҹәзасы кәсди *. Олдугҹа сәрт гәрар чыхаран һаким дөрдјашлы ушаг анасыны ҹинајәткарлар үчүн үмуми режимли ҹәзачәкмә колонијасында дөрдиллик һәбсә мәһкум етди.

Дәмирјол стансијасында һәбс

Бибинин әзаблары 2014-ҹү илин ијул 5-и башлајыб: һәмин ахшам о, һәјат јолдашы Туваков Вепа вә оғлу илә бирҝә Ашгабаддан достларынын ҝөндәрдији шәхси әшјалары вә дини әдәбијјатлары ҝөтүрмәк үчүн Ташауздакы дәмирјол стансијасында ҝетмишди. Онлар багажы ҝөтүрән кими мүлки ҝејимдә олан алты полис әмәкдашы онлары сахлајыб чанталарынын ичиндәкиләри ҝөстәрмәји тәләб етди. Чантанын ичиндә ноутбуку вә Јеһованын Шаһидләринин дини әдәбијјатларыны ҝөрән полисләр онларын үстүнә гышгырараг налајиг сөзләрлә тәһгир етмәјә башладылар вә һәдә-горху ҝәлдиләр ки, оғуллары јетим галаҹаг.

Биби баш верәнләри мобил телефонуна јазмаға башлады, полисләр телефону әлиндән алмаг истәјәндә Биби ону кофтасынын алтына ҝизләтди. Полисләр онун сачындан јапышды, тәпикләјиб дөјдү вә голларыны тутду. Бу заман полисләрдән бири телефону әлиндән алмаг үчүн Бибинин кофтасыны галдырды вә әдәбсизҹәсинә она тохунмаға башлады. Биби садәҹә һүҹуму дәф едирди, о нә һәбс едилән заман мүгавимәт ҝөстәрди, нә дә ки полисә һүҹум етди.

Биби, Вепа вә онларын оғлу

Полисләр онлары мәнтәгәјә апарыб Вепадан габагҹадан тәртиб олунмуш изаһата гол чәкмәји тәләб етдиләр. О имтина етди. Арвады вә оғлу диҝәр отагда олдуғу мүддәтдә полисләр дәфәләрлә Вепаны дөјдүләр, бунунла белә, о, изаһата гол чәкмәди. Биби дә габагҹадан тәртиб едилмиш изаһаты имзаламагдан имтина етдији үчүн ону да дөјдүләр. Бибини оғлу илә бирҝә бүтүн ҝеҹәни полис мәнтәгәсиндә сахладылар. Сәһәриси ҝүн онлары азад етдиләр *. Биби түркмән мәмурларына шикајәт етдикдән бир нечә ҝүн сонра, ијулун 11-и Вепаны да бурахдылар. Буна бахмајараг, Ташауз Шәһәр Полиси Бибијә вә әринә гаршы ҹинајәт иши ачды.

Һәбс вә мәһкәмә

Августун 6-сы Бибијә гаршы иттиһам ирәли сүрүлдү, 8-и ону һәбсә салдылар, 18-и исә мәһкәмә гаршысына чыхартдылар. Динләмә заманы һаким Оразмурадовун гәрәзли мүнасибәти ајдын ҝөрүнүрдү. Бибинин вәкили ону мүдафиә етмәјә чалышанда һаким дәфәләрлә онун сөзүнү кәсирди. Полис әмәкдашлары зиддијјәтли ифадәләр верәндә һаким Бибинин вәкилинә онлары сорғу-суал етмәјә иҹазә вермәди. Үстәлик, Вепа шаһид гисминдә ифадә верәркән полисләрин Биби илә пис рәфтарындан сөз ачанда һаким ону дајандырды, еләҹә дә һадисәләрин јазысыны нәзәрдән кечирмәкдән имтина етди. Һаким Биби барәсиндә иттиһам һөкмү чыхарараг ону дөрдиллик һәбсә мәһкум етди.

Биби августун 28-нә кими апелјасија шикајәти вермәлидир, о вахта гәдәр исә ону DZD-7 тәҹридханасында сахлајаҹаглар. Апелјасија шикајәти рәдд едиләрсә, чох еһтимал ки, ону сәһрада јерләшән (Сејиди шәһәри) үмуми режимли ҹәзачәкмә колонијасына ҝөндәрәҹәкләр. О заман о нәинки азадлыгдан, һәм дә ушағынын бир шәхсијјәт кими формалашдығы илләрдә ону ҝөрмәк имканындан мәһрум олаҹаг.

Вепаја гаршы рәсми олараг һеч бир иттиһам ирәли сүрүлмәсә дә, бөјүк еһтимал ки, ону да сахта иттиһамларла мәһкәмә гаршысына чыхарыб һәбсә мәһкум едәҹәкләр. Бу баш верәрсә, онларын оғлу атасындан да мәһрум олаҹаг. Бу, бөјүк әдаләтсизликдир.

Әдаләтин бәрпа олунаҹағына үмид

Түркмәнистанда Јеһованын Шаһидләри хејли мүддәтдир ки, пис рәфтара мәруз галыр вә онларын әсас инсан һүгуглары тапдаланыр. Бүтүн дүнјадакы Јеһованын Шаһидләри, инсан ләјагәтинә вә сәрбәст ибадәт етмәк һүгугуна һөрмәт едән бир чох диҝәр инсанларла бирҝә үмид едирләр ки, Түркмәнистан һөкумәти бу вәзијјәти дүзәлдәҹәк.

^ абз. 2 Асајиш кешикчиләринә мүгавимәт ҝөстәрмәји нәзәрдә тутан хулиганлыға ҝөрә беш иләдәк азадлыгдан мәһруметмә ҹәзасы тәтбиг олунур.

^ абз. 6 Ијулун 6-сы, сәһәр полисләр онларын оғлуну, һәмин ҝүн, амма бир гәдәр сонра Бибинин өзүнү бурахдылар.