Биби Рәһманова 2014-ҹү ил сентјабрын 2-си ахшам саат 8-дә бәраәт алмадан сәрбәст бурахылды. Һәмин ҝүнүн сәһәри Ташауз Вилајәт Мәһкәмәсинин һакимләри онун шикајәтинә бахмышдылар. Онлар Бибијә бәраәт вериб јалан иттиһамлардан азад етмәсәләр дә, онун дөрдиллик һәбс ҹәзасыны шәрти ҹәза * илә әвәз етмиш вә дәрһал һәбсдән азад олунмасына гәрар вермишдиләр. Мәһкәмәнин гәрарында дејилирди ки, һакимләр бу мәсәләјә јүнҝүлләшдириҹи һал кими бахдылар, Бибинин гадын вә дөрдјашлы ушаг анасы олдуғуну, еләҹә дә онун һаггында әввәлләр һеч бир ҹинајәт иши ачылмадығыны нәзәрә алдылар.

Биби 18 август тарихиндә «полис әмәкдашына һүҹум етмәк» вә «хулиганлыг» кими сахта иттиһамларла үзләшдикдән сонра кассасија шикајәти илә мәһкәмәјә мүраҹиәт етмишди. Ијулун 5-и полисләр дәмирјол вағзалында Бибијә вә әри Вепаја саташараг онларын әлиндән ичәрисиндә бир нечә дини әдәбијјат олан шәхси чанталарыны алмышдылар. Вепаја гаршы иттиһамларын әсассыз олдуғуна гәрар верилсә дә, Биби августун 8-и һәбсә атылды. Һәбсдә оларкән Биби амансыз рәфтара мәруз галмышды.

Һагсызлыг ашкара чыхды

Бибинин әҹнәби вәкили гејд едир ки, онун ҝөзләнилмәдән азадлыға чыхмасына бејнәлхалг аләмин бу һагсыз һәбсә наразылығы да сәбәб олуб.

Бу, Түркмәнистанда Јеһованын Шаһидләринин үзләшдији илк һадисә дејил. Бу өлкәдә Јеһованын Шаһидләринин әсас инсан һүгугларынын ҹидди шәкилдә позулмасы ади һал алыб. Сәккиз Јеһованын Шаһиди иманларына бағлы галдыглары үчүн һәбсдә јатыр. Алтысы әгидәләринә ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина етдији үчүн, икиси исә сахта иттиһамлар уҹбатындан һәбсдәдир. Онлар ағыр шәраитдә јашајыр вә мин ҹүр тәһгирә туш ҝәлирләр.

Нә јахшы ки, Ташауз Вилајәт Мәһкәмәсинин һакимләри Бибинин вәзијјәтини јүнҝүлләшдирдиләр. Лакин онлар әдаләтсизлији арадан галдыра билмәдиләр. Инсан ләјагәтинә һөрмәт едәнләр үмид едирләр ки, Түркмәнистан дөвләти мәсәләни һәртәрәфли арашдыраҹаг вә бејнәлхалг инсан һүгуглары нормаларына әмәл едәрәк өлкәдә дин азадлығы һүгугуну таныјаҹаг.

^ абз. 2 Вилајәт Мәһкәмәси онун дөрдиллик һәбс ҹәзасыны үчиллик сынаг мүддәти дә дахил олмагла, дөрдиллик шәрти ҹәза илә әвәз етди. Сынаг мүддәти заманы о, јахшы давранмалы, дөвләтин иҹазәси олмадан јашадығы шәһәри тәрк етмәмәлидир.