Ијирми ил әввәл Еритреја һөкумәти үч ҝәнҹи һәбс едиб Савадакы ағыр режимли ҹәзачәкмә мүәссисәсинә салмышды. Онлар бу ҝүнәдәк орададырлар. Бу адамлар һеч бир ҹинајәт төрәтмәсәләр дә, өзләрини мүдафиә етмәк үчүн мәһкәмәјә мүраҹиәт етмәләринә иҹазә верилмир. Нәјә ҝөрә онлар һагсыз олараг һәбс олунублар?

Паулос Ејассу, Неҝеде Теклемариам вә Исаак Могос адлы Јеһованын Шаһидләри мөһкәм дини әгидәләринә ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина едибләр. Онлары һәрби хидмәтдән имтина «ҹинајәти» илә мәсулијјәтә ҹәлб едиб узунмүддәтли һәбс ҹәзасына мәһкум едибләр. Һал-һазырда Паулосун 41, Неҝеде вә Исаакын исә 38 јашы вар. Онлар ҝәнҹлик илләрини һәбсдә кечирибләр. Бу адамлар арвад-ушаг саһиби олмаг, јашлы валидејнләринин гејдинә галмаг, истәдикләри кими јашамаг, еләҹә дә иман баҹы-гардашлары илә бирликдә ибадәт етмәк имканындан мәһрумдурлар.

1994-ҹү ил 24 сентјабр тарихиндә һәбс олунан Паулос, Неҝеде вә Исаак Сава һәрби дүшәрҝәсиндә сәлаһијјәтли шәхсләр тәрәфиндән амансыз рәфтара мәруз галмыш, һәтта ишҝәнҹә чәкмишләр. Лакин сон илләр онлара едилән зүлмләр сәнҝијиб вә онлар дини етигадларына бағлы галдыглары үчүн һәбсхана ҝөзәтчиләринин һөрмәтини газаныблар.

Диҝәр Јеһованын Шаһидләри ағыр һәбс һәјаты јашајырлар

Јеһованын Шаһидләринин ән амансыз тәгибләрә мәруз галдығы өлкә Еритрејадыр. Һал-һазырда гадынлар, ушаглар, јашлылар да дахил олмагла, 73 Јеһованын Шаһиди һәбсдә јатыр. Онларын чоху сәрт сәһра шәраитиндә јарыаҹ, јарытох јашајыр, сусузлугдан әзијјәт чәкир, һәбсхана ишчиләринин амансыз рәфтары илә үзләшир. Диҝәр үч Јеһованын Шаһиди он илдән чохдур ки, Сава һәбс дүшәрҝәсиндәдир. Паулос, Неҝеде вә Исаак исә Еритрејада ән чох һәбсдә јатанлардыр.

Бејнәлхалг бирлик Еритрејаны дини тәгибләрә сон гојмаға чағырыр

Бејнәлхалг бирлик Еритрејанын Јеһованын Шаһидләринә вә азлыг тәшкил едән башга динләрә гаршы амансыз рәфтарындан һалидир.

  • 2004-ҹү илдән етибарән АБШ Дөвләт Департаменти һәр ил Еритрејаны «систематик, давамлы вә ашкар шәкилдә дин азадлығы һүгугуну позан, јахуд позанлара ҝөз јуман дөвләтләрә» аид едәрәк «хүсуси нараһатчылыг доғуран өлкә» адландырыр.

  • БМТ Инсан Һүгуглары Шурасы «Еритреја дөвләтинин өз халгынын вә вәтәндашларынын һүгугларыны ҹидди шәкилдә поздуғуна ҝөрә» чох нараһатдыр. Шура Еритреја дөвләтини «һәр бир кәсин һүгугларына... фикир, виҹдан вә дин азадлығына һөрмәт етмәјә» чағырыр.

  • АБШ Бејнәлхалг Дини Етигад Азадлығы Комиссијасынын 2014-ҹү ил һесабатында дејилир: «Дини азадлыг хүсусилә... Јеһованын Шаһидләри үчүн ваҹиб мәсәләдир».

  • Инсан Һаглары үзрә Нәзарәтчи Тәшкилаты 2013 Дүнја Һесабатында билдирмишди ки, Еритреја дөвләти «танынмамыш» динләрин үзвләрини һәбс етмәјә, онлара ишҝәнҹә вермәјә давам едир вә бундан «зәрәр чәкәнләр хүсусилә Јеһованын Шаһидләридир».

  • Инсан вә Халгларын Һүгуглары үзрә Африка Комиссијасы 2005-ҹи илин декабрында «Еритрејада Инсан Һүгугларынын Вәзијјәти илә бағлы Гәтнамә» гәбул етди. Гәтнамәдә Еритреја дөвләтини «әдаләтли мәһкәмәләрә, сөз вә фикир азадлығы, динҹ топлашмаг азадлығы һүгугуна даими зәманәт вермәјә» чағырды.

Јеһованын Шаһидләринин баш һүгуг мәсләһәтчиси Филип Брамли бүтүн Јеһованын Шаһидләринин адындан демишди: «Үмид едирик ки, Еритреја дөвләти 20 илдән чох һәбсдә олан үч нәфәр дә дахил олмагла, бүтүн Јеһованын Шаһидләрини азадлыға бурахаҹаг вә иман баҹы-гардашларымызын үзләшдији тәгибләрә сон гојаҹаг».