Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

15 ИЈУН 2015-ҸИ ИЛ
АЗӘРБАЈҸАН

Јеһованын Шаһидләри Азәрбајҹаны һагсызлыға сон гојмаға сәсләјир

Јеһованын Шаһидләри Азәрбајҹаны һагсызлыға сон гојмаға сәсләјир

Јеһованын Шаһидләри бејнәлхалг һакимијјәт органларыны Ирина Захарченко вә Валидә Ҹәбрајылованын әсассыз һәбсинә ҝөз јуммамаға сәсләјир. 2015-ҹи ил февралын 17-дә Сәбаил Рајон Мәһкәмәси бу ики гадына ҝуја иҹазәсиз дини әдәбијјат пајладыглары үчүн мәһкәмә просесинә гәдәр үч ајлыг һөкм кәсмишди. Мәһкәмә бу јахынларда онларын һәбсдә сахланылма мүддәтини даһа ики ај узатды.

Ирина Захарченко вә Валидә Ҹәбрајылова

Тәһлүкәсиз гадынларла гаты ҹинајәткар кими даврандылар

Ирина Захарченко вә Валидә Ҹәбрајылова 2014-ҹү ил 5 декабр тарихиндә Бакыда јерләшән бир бинанын сакинләри илә Мүгәддәс Китаба әсасланан етигадларыны бөлүшәркән полис онлары сахламышды. Онлары бир нечә саатдан сонра азадлыға бурахсалар да, истинтагчылар бу ики гадыны дәфәләрлә сорғу-суал етмәк үчүн идарәјә чағырмышдылар. 2015-ҹи ил февралын 17-си Милли Тәһлүкәсизлик Назирлијинин (МТН) нүмајәндәләри хәбәр етмәдән бу ики гадыны ҹинајәт мәсулијјәтинә ҹәлб етмәк үчүн гапалы шәкилдә кечирилән мәһкәмәјә ҝәтирмишдиләр. Һаким онлара «иҹтимаијјәт үчүн тәһлүкәли» дамғасы вурмагла мәһкәмәјә гәдәр һәбс гәти имкан тәдбири сечди. Мәһкәмәдән дәрһал сонра МТН-нин ишчиләри онлары баш идарәләриндә һәбс етдиләр (јухарыдакы шәклә бахын).

Бундан сонра МТН-нин нүмајәндәләринин мүшајиәти илә онларын евләриндә ахтарышлар апарылмыш вә бу гадынлара мәхсус дини әдәбијјатлар, шәхси гејдләр, компүтер вә мобил телефон мүсадирә едилмишди.

Сәһһәтләри илә бағлы ҹидди нараһатчылыглар

Вәкилләри, аилә үзвләри вә достлары бу ики гадынын сағламлығынын ҝетдикҹә писләшдијини һесаб едәрәк, онларын сәһһәти илә бағлы өз нараһатчылыгларыны билдирирләр. Ирина Захарченконун 55 јашы вар. Һәкимләрин тәсдиг етдији кими, о, әввәлләр сағ ајағындан алдығы зәдә вә артрит уҹбатындан әмәк габилијјәтинин 80 фаизини итириб.

Ән чох нараһатчылыг доғуран исә бу гадынларын емосионал вәзијјәтләридир. МТН-нин гәрары илә онлара јалныз вәкилләри баш чәкә биләр. Гоһумлары исә ҝејим, дәрман вә сабун кими зәрури әшјалары ајда анҹаг бир дәфә ҝөндәрә биләрләр. Аилә үзвләри дәстәк олмаг мәгсәди илә Мүгәддәс Китабы онлара ҝөндәрсәләр дә, МТН-ин ишчиләри буна иҹазә вермәмишдиләр.

Азәрбајҹан дини толерантлыг ҝөстәрәҹәкми?

Ирина Захарченко вә Валидә Ҹәбрајылованын иши илә әлагәдар 20-дән чох Јеһованын Шаһиди сорғу-суал олунмаг үчүн МТН-ә чағырылмыш вә ән азы 10 евдә ахтарышлар апарылмышдыр. Бу азмыш кими, МТН-ин рәсми нүмајәндәләри, Дини Гурумларла Иш үзрә Дөвләт Комитәсинин нүмајәндәләри вә полис ишчиләри гадынларын ҝетдији ибадәт евиндә дә ахтарышлар апармышлар.

Азәрбајҹанын һакимијјәт органлары башга сечим вермәдикләри үчүн Јеһованын Шаһидләри Инсан Һүгуглары үзрә Али Комиссарлығынын офисинә мүраҹиәт етмиш вә бир сыра бејнәлхалг тәшкилатларла әлагә сахлајараг, онлары Азәрбајҹанын Ирина Захарченко вә Валидә Ҹәбрајыловаја гаршы едилән һагсыз рәфтарына вә әсассыз һәбсинә биҝанә галмамаға сәсләмишдиләр. Азәрбајҹан инсан һүгугларынын вә фундаментал азадлығын инкишаф едилмәси илә бағлы бејнәлхалг өһдәликләр ҝөтүрүб вә дини толерант өлкә олмағы илә фәхр едир.

Јеһованын Шаһидләри Азәрбајҹан һакимијјәтиндән дәрин һөрмәтлә хаһиш едир ки, үзәринә ҝөтүрдүјү инсан һүгуглары өһдәчиликләринә садиг галсын вә Јеһованын Шаһидләринә динҹ шәраитдә ибадәт етмәләринә иҹазә версин. Онлар бу тәгсирсиз гадынларын дәрһал азадлыға бурахылмасы илә бағлы Азәрбајҹан һакимијјәтинә мүраҹиәт едирләр.