Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

7 АПРЕЛ 2014-ҸҮ ИЛ
ӨЗБӘКИСТАН

Өзбәкистанда Јеһованын Шаһидләринә гаршы мүнасибәт јахшылыға доғру дәјиширми?

Өзбәкистанда Јеһованын Шаһидләринә гаршы мүнасибәт јахшылыға доғру дәјиширми?

Өзбәкистандакы Јеһованын Шаһидләри үмид едирләр ки, һөкумәт онларын азад шәкилдә ибадәт етмәләринә мане олмајаҹаг. 2013-ҹү илдә Өзбәкистанын һөкумәт рәсмиләри илә кечирилән ҝөрүшләрдә иштирак едән Јеһованын Шаһидләринин јерли нүмајәндәси Игор Јурченко демишди: «Өзбәкистан һөкумәти илә мүзакирәләримиздә нәзәрәчарпан ирәлиләјиш ҝөрдүк. Ҝөрүнүр, онлар мүсбәт јөндә дәјишиклик етмәк фикриндәдирләр. Биз үмид едирик ки, бу ҝөрүшләр тезликлә мүсбәт нәтиҹәләр верәҹәк».

Әбдүбәнноб Әһмәдов

Өзбәкистан һөкумәти ҝөзәл бир жест едәрәк 2013-ҹү ил март ајынын 2-си Әбдүбәнноб Әһмәдову һәбсдән азад етди. Әһмәдова алты ил јарым иш кәсилмишди вә верилән ҹәзанын битмәсинә ики ил галмышды. О, дини фәалијјәтә ҝөрә һәбс олунмуш үч Шаһиддән бири иди. Диҝәр ики Шаһид исә 2012-ҹи илдә азадлыға бурахылмышды. Һал-һазырда Өзбәкистанда һәбсдә олан Јеһованын Шаһиди јохдур.

Әһмәдовун азадлыға бурахылмасындан сонракы ајларда Өзбәкистан һөкумәти инсан һүгугларына һөрмәт јөнүндә мүсбәт дәјишикликләр етмәк өһдәчилији ҝөтүрдү. 2013-ҹү ил ијулун 5-и Өзбәкистан һөкумәти Универсал Дөврү Иҹмал үзрә БМТ-нин Инсан Һүгуглары Шурасынын ишчи групуна хәбәр верди ки, ајры-сечкилик етмәдән ајры-ајры шәхсләрин вә бүтүн групларын дин вә етигад азадлығы һүгугунун танынмасы илә әлагәдар верилән төвсијәләрә риајәт етмәјә һазырдыр.

Јени јығынҹаглары гејдијјатдан кечирмәк ҹәһдләри

Һал-һазырда Өзбәкистанда Јеһованын Шаһидләринин рәсми шәкилдә гејдијјатдан кечмиш јалныз бир јығынҹағы вар вә бу јығынҹаг Дашкәнд вилајәтинин Чирчик шәһәриндә јерләшир. Лакин Јеһованын Шаһидләринин чоху өлкәнин диҝәр реҝионларында јашајыр. 1996-ҹы илдән бәри Шаһидләр јени јығынҹагларыны гејдијјатдан кечирә билмәдикләринә ҝөрә динҹ ибадәт ҝөрүшләрини һүгуги мүдафиәләри олмадан вә ҹәзалана биләҹәкләрини ҝөзә алараг кечирирләр. Јурченко әлавә етмишди: «Биз үмид едирик ки, һал-һазырда һөкумәт нүмајәндәләри илә ҝедән конструктив диалог сајәсиндә вәзијјәт јахшылашаҹаг, бу да өз нөвбәсиндә, Өзбәкистанда Јеһованын Шаһидләринин бүтүн јени јығынҹагларынын гејдијјатдан кечирилмәси илә нәтиҹәләнәҹәк».

Јеһованын Шаһидләри Өзбәкистанда динҹ шәкилдә ибадәт едәҹәкләри ҝүнү бөјүк сәбирсизликлә ҝөзләјирләр вә үмид едирләр ки, һөкумәт тезликлә јени јығынҹаглары гејдијјатдан кечирәҹәк.