Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

27 НОЈАБР 2015-ҸИ ИЛ
ҸӘНУБИ КОРЕЈА

Корејада јүзләрлә Јеһованын Шаһиди БМТ-нин өзбашына һәбсләр үзрә Ишчи Групуна шикајәтләр ҝөндәрир

Корејада јүзләрлә Јеһованын Шаһиди БМТ-нин өзбашына һәбсләр үзрә Ишчи Групуна шикајәтләр ҝөндәрир

2015-ҹи илин ијул-август ајларында Ҹәнуби Корејада һәбсдә олан 600-дән чох ҝәнҹ БМТ-нин өзбашына һәбсләр үзрә Ишчи Групуна шикајәтләр ҝөндәриб. Онларын һәр бири дини етигадларына ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина етдикләри үчүн 18 ај мүддәтинә ҹинајәт гајдасында мәһкум олунублар.

Шикајәтләрин әсасы

15 октјабр 2014-ҹү ил тарихиндә БМТ Инсан Һүгуглары Комитәси етигадына ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина едәнләри өзбашына һәбс етдији үчүн Ҹәнуби Корејаны тәгсирли билди. Бу гәрар һәбсдә олан шәхсләрин Ишчи Групуна шикајәт ҝөндәрмәсинә әсас верди.

БМТ-нин өзбашына һәбсләр үзрә Ишчи Групунун мандатына «мүәјјән өлкәләрин бејнәлхалг һүгуги сәнәдләрдә гәбул етдији стандартлара мүвафиг олмајан өзбашына азадлыгдан мәһрум етмәни вә ја азадлыгдан мәһрум етмәнин диҝәр һалларыны арашдырмаг» дахилдир.

Шикајәтчиләрин вәкили Ду-ҹин Оһ етигадына ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина едәнләрин һәбс олунмасынын нәјә ҝөрә өзбашыналыг олдуғуну изаһ едир.

Бејнәлхалг стандартлара әсасән һөкумәт етигадына ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина едән вәтәндашларыны алтернатив мүлки хидмәтлә тәмин етмәлидир. Чүнки етигада ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина етмәк һүгугу виҹдан вә дин азадлығы һүгугуна дахилдир. Анҹаг Ҹәнуби Кореја һөкумәти бејнәлхалг иҹтимаијјәтин алтернатив мүлки хидмәтин тәмин едилмәси илә бағлы чағырышына һәлә дә әһәмијјәт вермир.

Вәзијјәти кәнардан мүшаһидә едәнләр Ҹәнуби Корејанын 60 ил давам едән вә 18 000 нәфәрин вә онларын аиләләринин һәјатларына тәсир едән проблеми һәлл етмәмәсини «өзбашыналыг» адландырсалар, һеч дә јанылмазлар. БМТ Инсан Һүгуглары Комитәси бу мәсәлә илә бағлы беш мүхтәлиф гәрар чыхарса да, һөкумәт бу шәхсләр үчүн «чыхыш јолу» ахтармыр. Һеч кимә зәрәр вурмаг истәмәјән шәхсләрин ҹинајәткар кими һәбс олунмасы әдаләтсизликдир.

Ишчи Групуна мүраҹиәт

Ҹәнуби Корејадан олан шикајәтчиләр Ишчи Групуну бу саһәләрдә онларын һүгугларыны мүдафиә етмәјә чағырыр:

  • «Етигадларына ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина едән шикајәтчиләрин һәбс олунмасы өзбашына һәбс алтында сахланылма һесаб едилсин».

  • «Кореја Республикасына шикајәтчиләри һәбсдән азад етмәсинә вә онларын мәһкумлуғуну ләғв етмәсинә даир ҝөстәриш верилсин».

Әгидә мәһбусу

Мәһкум олунан шикајәтчиләрдән бири Ҹун-һјок Андыр. О да өзүнү ҹинајәткар һесаб етмир. Ҹун-һјок Анын анасы ушаглыгдан она Мүгәддәс Китаб принсипләри вә онлары һәјатында тәтбиг етмәји өјрәдиб. Ҝәнҹ икән о, гәрара ҝәлиб ки, һәрби хидмәт онун дини етигадына вә виҹданына зиддир *. Ҹәнуби Корејадакы вәзијјәтдән вә һәрби хидмәтдән имтина етмәјин нәтиҹәләриндән хәбәрдар олан Ҹун-һјок Ан вердији гәрары белә изаһ едир:

Фикирләшмирәм ки, дини етигадыма ҝөрә мәһкум олунмалыјам. Әҝәр һөкумәт алтернатив мүлки хидмәти тәмин етсәјди, мән гәбул едәрдим. Һеч кимә хәтәр јетирмәмәк истәјим вә ҹинајәт гајдасында мәһкум едилиб ҹәзаландырылмағым бир-биринә ујғун ҝәлмир.

Ҹәнуби Кореја тәзјигләрә неҹә һај верәҹәк?

Ишчи Групу 631 шикајәти нәзәрдән кечирмәси үчүн Ҹәнуби Кореја һөкумәтинә ҝөндәрәҹәк. Һөкумәт ҹаваб верәндән сонра Ишчи Групу бунунла бағлы фикрини вә рәјини БМТ-ин Инсан Һүгуглары Шурасына билдирәҹәк. Әҝәр Шура етигадына ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина едәнләрин һәбсини өзбашына һәбс алтында сахлама кими гијмәтләндирсә, бејнәлхалг иҹтимаијјәтин үзвү кими Ҹәнуби Кореја инсан һүгугларына етинасызлыгда тәгсирләндириләрәк тәнгид објектинә чевриләҹәк. Ду-ҹин Оһ дејир:

Ҹәнуби Кореја етигадына ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина едәнләр үчүн мүвафиг алтернатив мүлки хидмәт програмыны тәмин едән ганунвериҹилији гәбул етмәси үчүн ҝөстәрилән бејнәлхалг тәзјигә бу ҝүнә кими әһәмијјәт вермир. Ејни заманда, јерли мәһкәмәләрин тәзјиги дә ҝетдикҹә артыр. Сон бир нечә ај әрзиндә ики вилајәт мәһкәмәсинин һакимләри етигадына ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина едән алты нәфәри тәгсирсиз елан едиб. 2012-ҹи илдән етибарән јерли һакимләр једди иши Конститусија Мәһкәмәсинә вериб. Конститусија Мәһкәмәси һәмин мәсәләләрлә бағлы аргументләри 2015-ҹи ил ијул ајында динләди.

Һал-һазырда Ҹәнуби Кореја һөкумәти бејнәлхалг ганунуна итаәтсизлик ҝөстәрәрәк һәр ај 40—50 Јеһованын Шаһидини тәгсирли билиб һәбс едир. Етигадына ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина етдикләри үчүн һәбс едилән Ҹун-һјок Ан вә диҝәр Шаһидләр Конститусија Мәһкәмәсинин вә БМТ-ин Инсан Һүгуглары Шурасынын гәрарларыны сәбирсизликлә ҝөзләјирләр.