Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

14 ОКТЈАБР 2014–ҸҮ ИЛ
ҜҮРҸҮСТАН

Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәси Ҝүрҹүстанда ганунун тәрәфини тутду

Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәси Ҝүрҹүстанда ганунун тәрәфини тутду

7 октјабр 2014-ҹү ил. Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәси (АИҺМ) Ҝүрҹүстандакы Јеһованын Шаһидләринин леһинә гәрар чыхарды. Он ики ил әввәл 99 нәфәр 30 дәфә физики зоракылығын вә тәһгирин гурбаны олмушду. Буна ҝөрә дә «Беглеури вә башгалары Ҝүрҹүстана гаршы» адлы ишлә мәһкәмәјә мүраҹиәт олунмушду. Бир нәфәрдән башга һамысы Јеһованын Шаһиди иди. Инсидент полисләрин бир нечә бөјүк ҝөрүшү дағытмасы вә диндарлардан ибарәт күтләнин Јеһованын Шаһидләринин евләриндә, мәһкәмә залларында вә күчәләрдә онлара гаршы амансыз рәфтары илә башламышды.

АИҺМ-ин гәрарында гејд олунур ки, иддиачылар истинтагчыларла бағлы тәхминән 160 дәфә шикајәт етмишдиләр вә бу шикајәтләр полисләрин вә диҝәр сәлаһијјәтли шәхсләрин бәзи һүҹумларын билаваситә иштиракчысы олдуғуну ҝөстәрирди. Бунунла белә, бу шикајәтләр һеч бир нәтиҹә вермәмишди. Тәгсиркарлар ҹәзасыз галдыглары үчүн јенә дә һүҹумлары давам етдирирдиләр.

Мәсәлән, 2000-ҹи ил 8 сентјабр тарихиндә тәхминән 700 Јеһованын Шаһиди дини ҝөрүш кечирмәк үчүн Зугдиди шәһәринә топлашмышды. Гәфләтән үзү маскалы полисләрдән ибарәт Хүсуси Силаһлы Һүҹум Дәстәси (SWAT) әразијә басгын етмиш, ибадәт ҝөрүшүнүн кечирилдији биналара од вурмуш вә ибадәт етмәјә ҝәлән тәхминән 50 адамы дөјмүшдү. Зәрәрчәкәнләр дәрһал шикајәт етмишдиләр. Лакин сәлаһијјәтли шәхсләр зәрәрчәкәнләри һүгуги мүдафиәсиз гојараг ҹинајәткарлары ҹинајәт мәсулијјәтинә ҹәлб етмәкдән имтина етмишди.

Һадисәјә лазыми өлчүдә гијмәт вермәдији үчүн АИҺМ һакимијјәт нүмајәндәләрини гынады

Һүгуг-мүһафизә органлары дәрһал һәрәкәтә кечмәдикләри, мүвәффәгијјәтли истинтаг апармадыглары вә тәгсиркарлары ҹәзаландырмадыглары үчүн зәрәрчәкәнләр 2002-ҹи илдә АИҺМ-ә шикајәт етмишдиләр.

АИҺМ 7 октјабр гәрарында гејд етмишди: «Ҝүрҹүстанын һөкумәт нүмајәндәләри ганунсузлуға шәраит јарадыр, бу да өлкәнин һәр јериндә Јеһованын Шаһидләринә гаршы диҝәр һүҹумлара јол ачыр». Мәһкәмә ону да гејд етмишди ки, амансыз һүҹумлар «Јеһованын Шаһидләри иҹмасына гаршы габагҹадан јаранмыш јанлыш тәәссүратдан гајнагланыр» вә мәһз һүгуг-мүһафизә органлары «гәрәзли мүнасибәт бәсләјир, бу да һакимијјәт нүмајәндәләринин ән азындан бу ҹүр зоракылыға ҝөз јумдуғуну ҝөстәрир».

«Ҝүрҹүстанын һөкумәт нүмајәндәләри ганунсузлуға шәраит јарадыр, бу да өлкәнин һәр јериндә Јеһованын Шаһидләринә гаршы диҝәр һүҹумлара јол ачыр» («Беглеури вә башгалары Ҝүрҹүстана гаршы», № 28490/02, 7 октјабр 2014, с. 40, пар. 145).

Нәтиҹәдә, АИҺМ Ҝүрҹүстанын һөкумәт нүмајәндәләрини 47 иддиачыја гаршы гејри-инсани рәфтар етмәкдә тәгсиркар билди вә 88 иддиачынын дин азадлығы һүгугуну поздуғуну вә онлара гәрәзли мүнасибәт бәсләдијини билдирди. АИҺМ фәрман верди ки, дөвләт «Мәһкәмәнин ашкар етдији зоракылыға сон гојмалы» вә «габагҹадан јаранмыш јанлыш тәәссүратларын» вә фәалијјәтсизлијинин уҹбатындан вурулан зәрәри арадан галдырмалыдыр. АИҺМ–ин гәрарына әсасән, дөвләт зәрәрчәкәнләрә дәјән мәнәви зәрәри вә мәһкәмә мәсрәфләрини өдәмәк үчүн 45 000 авро пул өдәмәлидир.

Ҝүрҹүстандакы Јеһованын Шаһидләринин вәзијјәти јахшылашыр

2004-ҹү илдән бәри вәзијјәт јахшылыға доғру хејли дәјишсә дә, Јеһованын Шаһидләринә гаршы һүҹумлар вә тәгибләр һәлә дә давам едир. 2013-ҹү илдә Јеһованын Шаһидләринә гаршы төрәдилән 53 зоракылыг факты гејдә алыныб. «Беглеури» мәһкәмә иши Ҝүрҹүстанын һакимијјәт нүмајәндәләринин үзәринә вәтәндашларына гаршы төрәдилән ҹинајәт әмәлләри илә бағлы дәрһал вә мүвәффәгијјәтли истинтаг апармаг өһдәлији гојур. Јеһованын Шаһидләри үмид едирләр ки, һакимијјәт онлара гәрәзли јанашмајаҹаг, дини зәминдә зоракылыг төрәдән шәхсләри мәсулијјәтә ҹәлб едиб ҹәзаландыраҹаг.