Контентә кеч

Ҝүрҹүстандакы һүгуги мәсәләләр

14 ОКТЈАБР 2014–ҸҮ ИЛ

Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәси Ҝүрҹүстанда ганунун тәрәфини тутду

7 октјабр 2014-ҹү ил. Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәси (АИҺМ) Ҝүрҹүстандакы Јеһованын Шаһидләринин леһинә гәрар чыхарыр. Һакимијјәт нүмајәндәләри Јеһованын Шаһидләринин дини азадлыг һүгугуну вә диҝәр инсан һүгугларыны позмагда тәгсиркар билинди.