Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

4 ОКТЈАБР 2012-ҸИ ИЛ
УКРАЈНА

Украјнада әдаләт бәргәрар олунду

Украјнада әдаләт бәргәрар олунду

26 сентјабр 2012-ҹи ил тарихиндә Украјна Али Мәһкәмәсинин гәрары илә өлкәдәки Јеһованын Шаһидләринин филиалына мәхсус бөјүк торпаг саһәсинин ганунсуз олараг әлә кечирилмәсинин гаршысы алынды.

Гејд едилән торпаг саһәси 1998-ҹи илдә гануни олараг Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән алыныб. Лакин 2008-ҹи илдә дашынмаз әмлакын әввәлки саһиби торпаг саһәсини икинҹи дәфә сатыша чыхарараг ону ЛЛҸ Идман Инкишаф Мәркәзинә сатмышдыр. Адәтән Украјнада бу ҹүр һаллар рејдерлик адланыр.

Биринҹи инстансија мәһкәмәси торпаг саһәсинин Идман Инкишаф Мәркәзинә сатышыны гануни һесаб етмиш, Јеһованын Шаһидләринин аппелјасија шикајәтини исә рәдд етмишдир.

Лакин һагг-әдаләт әввәл-ахыр бәрпа олунду. 2011-ҹи илин декабрында али игтисади мәһкәмә Јеһованын Шаһидләринин хејринә гәрар чыхармыш, 2012-ҹи илин апрел ајында исә идман мәркәзинин шикајәтини рәдд етмишдир. Гәрарла торпаг саһәсинин гануни олараг Јеһованын Шаһидләринин мүлкијјәтиндә олдуғу бир даһа тәсдиг едилмишдир. Үч ајдан сонра Лвов шәһәриндәки игтисади аппелјасија мәһкәмәси биринҹи инстансија мәһкәмәсинин мүлкијјәтин Идман Инкишаф Мәркәзинә аид олдуғу барәдә гануна зидд гәрарыны ләғв етмишдир.

Нәһајәт Идман Инкишаф Мәркәзи гәрардан Украјна Али Мәһкәмәсинә шикајәт етмишдир. 26 сентјабр тарихиндә мәһкәмә тез бир сурәтдә шикајәти рәдд етмиш вә әдаләти бәрпа етмишдир.

Әҝәр бүтүн бу ҹәһдләр баш тутсајды, Јеһованын Шаһидләри инзибати биналарындан вә бөјүк торпаг саһәсиндән мәһрум ола биләрдиләр. Бу да өз нөвбәсиндә Украјнадакы филиалын фәалијјәтинә әнҝәл төрәтмиш оларды.