Контентә кеч

28 ИЈУЛ 2014–ҸҮ ИЛ
УКРАЈНА

Һүгуг-мүһафизә органларынын фәалијјәтсизлији уҹбатындан Украјнада зоракылыг баш алыб ҝедир

Һүгуг-мүһафизә органларынын фәалијјәтсизлији уҹбатындан Украјнада зоракылыг баш алыб ҝедир

«Пис әмәлә ҝөрә ҹәза... верилмәдији үчүн инсанларын үрәји пислик етмәјә ҹүрәтләнир». Бу мәсәлин доғрулуғу Украјнада баш верән һадисәләрдән ҝөрүнүр. Бу өлкәдә сајы ҝүнү-ҝүндән артан Јеһованын Шаһидләри дини нифрәт зәмининдә ҹинајәтин гурбаны олурлар. Јеһованын Шаһидләри дини азадлыг тәмин етдији үчүн Украјна дөвләтинә миннәтдардырлар. Бунунла белә, онлар нараһатдырлар ки, онлара гаршы дини нифрәт зәмининдә төрәдилән ҹинајәтләр ҝүнү-ҝүндән артыр вә дөвләт ҹинајәткарлара гаршы һеч бир ҹәза тәдбири ҝөрмүр.

Һүҹумлар артыр

2008-ҹи илдән бәри Украјнада ибадәт ҝөрүшләри заманы вә ја ондан сонра Јеһованын Шаһидләринә гаршы 64 дәфә физики зоракылыг төрәдилиб. Бунлардан он алтысы Православ килсәсинин кешишләри тәрәфиндән төрәдилиб.

2008—2013-ҹү илләрдә 190 дәфә ибадәт јерләринә басгын едилиб вә ҹинајәткарлар 13 дәфә бу биналара од вуруб мәһв етмәјә ҹәһд етмишләр. 2012—2013-ҹү илләрдә ибадәт јерләринә едилән басгынларын сајы әввәлки дөрд илә нисбәтән икигат артмышдыр.

Бунунла јанашы, һүҹумлар да ҝет-ҝедә шиддәтләнир. 2012-ҹи илдә Донетск вилајәтиндә ики ибадәт јери јандырылараг тамамилә јарарсыз һала салынмышды. 2013-ҹү илдә төрәдилән ики физики зоракылыг заманы зәрәрчәкәнләрә о гәдәр ҹидди хәсарәт јетирилмишди ки, онлар узун мүддәт хәстәханада галмалы олмушдулар.

Јеһованын Шаһидләри мүдафиә үчүн һакимијјәт нүмајәндәләринә үз тутсалар да, онлар дәрһал һәрәкәтә кечмәмиш, һәртәрәфли тәдгигат апармамыш вә тәгсиркарлара мүвафиг ҹәза вермәмишдиләр.

Һакимијјәт нүмајәндәләринин фәалијјәтсизлији

Басгын. Полис төрәдилән ҹинајәт барәдә мәлумат аланда ја һеч бир тәдбир ҝөрмүр, ја да ләнҝ тәрпәнир. Онлара шикајәт әризәси дахил оланда онлар, адәтән, мәһкәмә иши ачмагдан имтина едирләр, ја да просеси ләнҝидирләр. Һәтта мәһкәмә иши ачылса белә, мүстәнтигләр ҹинајәткары мәсулијјәтә ҹәлб етмир, јахуд да мәһкәмә ҝөздән пәрдә асмаг үчүн гәрар верир. Һакимијјәт нүмајәндәләри 2008—2012-ҹи илләрдә едилән 111 басгынын иштиракчыларына гаршы һеч бир ҹәза тәдбири ҝөрмәмишдиләр.

Физики зоракылыг. Полис әмәкдашлары чох вахт ја дүзҝүн истинтаг апармырлар, ја да ҹинајәткарлары ахтармырлар. Ҹинајәт иши ачыланда исә онлар надир һалларда ҹинајәткарлары мәсулијјәтә ҹәлб едир вә ја онлары ҹәзаландырыр. Мәһкәмә ҹинајәткарлары ҹәзаландыранда онлара төрәтдикләри ҹинајәтин мүгабилиндә јүнҝүл ҹәза верир, чүнки бу ҹинајәт дини зәминдә төрәдилән ҹинајәт һесаб едилмир.

Һакимијјәт нүмајәндәләринин фәалијјәтсизлијини ҝөрән ҹинајәткарлар зоракылыг төрәтмәјә давам едирләр

Александр Третјак дөјүлүр

2013-ҹү ил 26 нојабр тарихиндә Јеһованын Шаһиди олан 41 јашлы Александр Третјак дини фәалијјәтини битириб евә гајыдаркән тәхминән 20 дәгигә әрзиндә үч нәфәр тәрәфиндән вәһшиҹәсинә дөјүлмүшдү. О, һәмин адамлары танымышды. Бу адамлар Руслан Иванов, еһтијатда олан полис әмәкдашы, полковник-лејтенант Анатолиј Довган, еләҹә дә Довганын күрәкәни јол полиси Јевгениј Иглинскиј иди. Амма Третјак ҹаныны онлардан гуртара билди. Ону ағыр јараларла, ҹидди кәсикләрлә, зәдәләрлә, кәлләдахили травма вә бурун сынығы илә хәстәханаја ҝәтирдиләр.

Она ҹидди хәсарәт јетирилсә дә, истинтагчылар буну үч нәфәр «намәлум шәхс» тәрәфиндән төрәдилән «јүнҝүл» хәсарәт кими гијмәтләндирдиләр. Ики һәфтә хәстәханада јатандан сонра һәкимләр вахтындан габаг ону евә бурахдылар. Чүнки о, узун мүддәт хәстәханада галсајды, сәлаһијјәтли шәхсләр мәҹбур олуб бу ҹинајәти ағыр ҹинајәт кими гәбул едәҹәкдиләр. Амма Александр Третјакын вәзијјәти ағыр олдуғундан елә нөвбәти һәфтә о, јенидән хәстәханаја јерләшдирилди. Үмумиликдә, о, 23 ҝүн хәстәханада јатды.

Ҹинајәткарлардан бири Руслан Иванов гачыб ҝизләндикдән сонра бу јахынларда она гаршы ҹинајәт иши ачылды. Александр Третјак горхур ки, ҹинајәткарлар јенидән она һүҹум чәкәҹәкләр. О дејир: «Мән әминәм ки, һәмин адамлар Јеһованын Шаһидләринә нифрәт етдикләри үчүн мәнә һүҹум чәкиб өлдүрмәк истәјирдиләр».

Һакимијјәт нүмајәндәләри бир тәдбир ҝөрәҹәкми?

150 000-дән чох Јеһованын Шаһиди Украјнада илләрдир сәрбәст шәкилдә ибадәт едир вә һакимијјәт нүмајәндәләри онлара мүхтәлиф чәтинликләри һәлл етмәјә көмәк едибләр. Јеһованын Шаһидләри үмид едирләр ки, Украјнадакы һүгуг-мүһафизә органлары төрәдилән ҹинајәти дүзҝүн шәкилдә арашдыраҹаг вә ҹинајәткарлар ҹинајәт мәсулијјәтинә ҹәлб олунаҹаглар. Беләҹә, онлар бир даһа өзбашына һәрәкәт етмәјәҹәкләр.