Контентә кеч

Украјнадакы һүгуги мәсәләләр

28 ИЈУЛ 2014–ҸҮ ИЛ

Һүгуг-мүһафизә органларынын фәалијјәтсизлији уҹбатындан Украјнада зоракылыг баш алыб ҝедир

Ҹинајәткарларын дини нифрәт зәмининдә төрәтдији зоракылыглар ҹәзасыз галыр. Јеһованын Шаһидләринин динҹ иҹмасына гаршы зоракылыглар артыр

4 ОКТЈАБР 2012-ҸИ ИЛ

Украјнада әдаләт бәргәрар олунду

Украјна Али Мәһкәмәси Јеһованын Шаһидләринин мүлкијјәтиндә олан торпаг саһәсинин ганунсуз олараг онларын әлиндән алынмасынын гаршысыны алмышдыр.