Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

22 АПРЕЛ 2014-ҸҮ ИЛ
РУСИЈА

Рус вәтәндашлары иманларына ҝөрә ҹинајәт мәсулијјәтинә ҹәлб олунурлар

Рус вәтәндашлары иманларына ҝөрә ҹинајәт мәсулијјәтинә ҹәлб олунурлар

Русијанын мүасир тарихиндә илк дәфәдир ки, сырф ибадәт етмәк мәгсәдилә сүлһ шәраитиндә ибадәт мәгсәдилә бир јерә јығышдыглары вә өз динләринә етигад етдикләри үчүн Таганрогдакы 16 Јеһованын Шаһидинә * гаршы ҹинајәт иттиһамы галдырылыб *. Әҝәр тәгсиркар һесаб олунсалар, онлары 300 000 рубл (10 000 АБШ доллары) мәбләғиндә ҹәримә вә ја 8 илә гәдәр һәбс ҹәзасы ҝөзләјир. Мәһкәмә гәрар вермәмишдән өнҹә Таганрог шәһәриндән кәнара чыхмамалары илә бағлы 16 Шаһидин дилиндән кағыз алыныб.

Таганрогдакы Шаһидләрә гаршы тәгибләр 2008-ҹи илин ијун ајында Ростов вилајәтинин прокурорунун Таганрогдакы Јеһованын Шаһидләринин Јерли Дини Тәшкилатынын ләғв едилмәсини вә фәалијјәтинә гадаға гојулмасыны тәләб едәндән сонра башлады. Прокурор һәмчинин Шаһидләрин чап етдији нәшрләрин екстремист әдәбијјатлар олдуғуну иддиа етди. Илк мәһкәмә инстансијасы прокурорун иддиасыны тәмин етди вә Русија Федерасијасынын Али Мәһкәмәси 2009-ҹу илин 8 декабрында бу гәрары тәсдигләди.

Али Мәһкәмәнин гәрарындан сонра јерли һаким даирәләр Таганрогда Јеһованын Шаһидләринин Падшаһлыг залларыны (ибадәт јерләрини) мүсадирә едәрәк онлары евләрдә јығышмаг мәҹбуријјәтиндә гојдулар. Мәһкәмә һәмчинин сәлаһијјәтли шәхсләрдән тәләб етди ки, Шаһидләрин 34 нәшрини Федерал екстремист материаллар сијаһысына дахил етсинләр. Јеһованын Шаһидләри бу гәрара етираз едәрәк Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәсинә мүраҹиәт етдиләр.

Таганрогдакы дөвләт нүмајәндәләри елә һесаб етдиләр ки, бу гәрар онлара Шаһидләри инҹитмәк вә горхутмаг сәлаһијјәти верир. 2011-ҹи илдә полис ишчиләри 19 Шаһидин евиндә екстремист әдәбијјатлар тапмаг мәгсәдилә 8—11 саат әрзиндә ахтарыш апармышлар. Онлар бәзиләринин евинә сәһәр саат 6-да ҝирәрәк, гоҹалар вә ушаглар да дахил олмагла, бүтүн аилә үзвләрини јухудан ојатмышдылар. Онлар һеч нәјә бахмајараг бүтүн дини әдәбијјатлары вә шәхси әшјалары мүсадирә етдиләр. Үстәлик, Шаһидләрин һәрәкәтләриндә гејри-гануни нәсә тапмаг мәгсәдилә јерли дөвләт нүмајәндәләри ҝөрүшләри вә орада иштирак едәнләри ҝизли камераја чәкмишдиләр. Таганрогдакы һадисәләр дөвләт тәрәфиндән Јеһованын Шаһидләринин бүтүн Русија әразисиндә тәгиб едилмәси вә һүгугларын тапдаланмасы кампанијасынын башланғыҹы олду *.

Јеһованын Шаһидләри бүтүн дүнјада танынмыш дини тәшкилатдыр. Русија Федерасијасынын Конститусијасы вә Авропа Инсан Һүгуглары Конвенсијасы дин азадлығына зәманәт верир. Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә Али Мәһкәмәләр Јеһованын Шаһидләринин белә бир һүгугларынын олдуғуну тәсдиг етмишди. Бүтүн бунлара бахмајараг, Таганрог шәһәринин дөвләт нүмајәндәләри елә давранырлар, санки, Шаһидләрин белә бир һүгугу јохдур.

Он алты Шаһид һәлә дә мүттәһим күрсүсүндәдир. Мәһкәмә сон дәфә тәрәфләри динләдикдән сонра онларын иши илә бағлы гәрарын мај ајында чыхарылаҹағы ҝөзләнилир. Әҝәр мәһкәмә иттиһам һөкмү чыхарарса, онда Таганрогдакы 800-дән чох Јеһованын Шаһидинин азадлығы тәһлүкә алтында олаҹаг. Үстәлик, бу гәрар Русијанын диҝәр реҝионларында Шаһидләрин әлејһинә галдырылан вә һәлли ҝөзләнилән ҹинајәт ишләри үчүн преседент ола биләр.

Јеһованын Шаһидләринин Русијадакы тәмсилчиси Григори Мартынов демишди: «Дини азадлығын бу ҹүр сыхышдырылмасы әсассыздыр. Јеһованын Шаһидләри Русија Федерасијасынын бүтөвлүјү вә тәһлүкәсизлији бахымындан һеч дә тәһлүкәли дејилләр. Бу инсанлар садәҹә олараг Јеһованын Шаһиди олдуглары үчүн амансыз тәгибләр вә гәрәзли мүнасибәтлә үзләширләр».

^ абз. 2 Јухарыда 16 нәфәрдән 10-нун шәкли ҝөстәрилиб.

^ абз. 2 Русијанын дөвләт нүмајәндәләри 2012-ҹи илдә Русија Федерасијасынын Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 282.2.1 вә 282.2.2-си маддәләринә әсасән бу 16 Шаһидә ҹинајәт иши ачды. Бу мәҹәлләјә әсасән онлары үч илә гәдәр һәбс ҹәзасы ҝөзләјирди. Һәмчинин Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 150.4 маддәсини позмагда иттиһам олунан јығынҹағын дөрд ағсаггалыны исә 5—8 ил мүддәтинә һәбс ҹәзасы ҝөзләјир.

^ абз. 5 Русија Федерасијасынын Али Мәһкәмәси 2009-ҹу ил 8 декабр тарихиндә вердији гәрардан сонра полис ишчиләри 1600-дән чох Шаһиди тутмуш, Јеһованын Шаһидләринин нәшр етдикләри 70-дән чох дини әдәбијјатлара екстремист әдәбијјатлар кими гадаға гојмуш, 171-дән чох ев вә ја ибадәт јериндә ахтарышлар апармыш вә 69 дәфә ибадәт заманы дини фәалијјәтләринә мане олараг јарымчыг кәсмишләр.